هدف توازن قوا با آمریکا است

Sobh Eqtesad - - News -

خبرگزاری کره شــمالی گزارش داد، کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی متعهد شده قدرت هستهای کشــورش را تکمیل کند. این سخنان را تلویزیون رسمی کرهشمالی به نقل از کیم جونگ اون و تنها ســاعاتی پس از جدیدترین پرتاب موشکی این کشور پخش کرد؛ موشک بالستیک میانبردی که صبح جمعه با عبور از آسمان شمال ژاپن رکوردهای برنامه موشکی کرهشمالی را توســعه بخشید.وی افزود، آزمایش موشــکی جدید کره شمالی در راستای تقویت توانمندی نظامی هستهای برای ایجاد توازن در قدرت نظامی کشورش با آمریکاست و اینکه سردمداران آمریکایی جرات نکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.