تائید حبس ابد محمد مرسی

Sobh Eqtesad - - News -

دادگاه فرجام خواهی امروز حکم حبس ابد (5۲ سال) محمد مرســی به اتهام رهبری یک تشــکیالت ممنوعه را تایید کرد و در حکمی دیگر حبس 5۱ ساله به اتهام افشای اسناد سری مربوط به امنیت ملی کشور را که در رسانهها به جاسوسی با قطر معروف اســت، لغو کرد.دادگاه مذکور اعتراض ارائه شــده از سوی محمد مرسی، احمد عبدالعاطی، امین الصیرفی، احمد عفیفی، محمد کیالنی، احمد اسماعیل ثابت و احمد حمدی را رد کرد.دادگاه همچنین اعتراض دادســتانی نسبت به حکم برائت مرســی و شش تن دیگر را به اتهام افشای اسنادی که به ضرر امنیت ملی کشور بوده، رد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.