سفر مقتدی صدر به بیروت

Sobh Eqtesad - - News -

روزنامه لبنانــی النهارخبر داد که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق ، پنج شــنبه در جریان سفری که احتمال میرود چندین روز به طول انجامد، وارد بیروت شد. وی در این سفر سلسله دیدارهایی خواهد داشت. این روزنامه افزوده است، این سفر به میزبانی حزباهلل لبنان بوده و تحلیلگران معتقدند مقتدی صدر دیداری با ســید حســن نصراهلل، دبیرکل حزباهلل لبنان خواهد داشــت.منابع همراه مقتدی صدر در سفر وی اعالم کردند، رهبر جریان صدر عراق به شهرک "شحور" در شهرستان "صور" وارد شده و دیدارهای خانوادگی داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.