روحانی امروز به نیویورک میرود

Sobh Eqtesad - - News -

حجتاالسالم و المســلمین حســن روحانی رئیس جمهوری کشورمان امروز با همراهی وزیر امور خارجه و تعدادی از اعضای کابینه دولت، جهت حضــور در هفتاد و دومین مجمع عمومی سازمان ملل تهران را به مقصد نیویورک ترک میکند. به گزارش ایسنا و به گفته رئیس دفتر رئیسجمهوری، روحانی قرار اســت در سفر کوتاه و فشردهی خود، عالوه بر سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، با ایرانیان مقیم نیویورک و جمعی از مســلمانان و نخبگان سیاسی این کشــور دیدار داشته باشد. دیدار و گفتو گوی دو جانبه با تعدادی از روســای کشــورهای مهم و همچنین انجام مصاحبه با اصحاب رســانه و مطبوعات از جمله دیگر برنامههای روحانی در حاشیه پنجمین حضور خود در کسوت رئیس جمهوری اسالمی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل است.حسن روحانی سال ۲۹۳۱ در نخستین حضور خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد طرح «جهان علیه خشونت و افراطیگری» را مطرح کرد که با اجماع اعضا به تصویب رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.