عملیات غافلگیرانه عراق علیه داعش در غرب االنبار

Sobh Eqtesad - - News -

ســتاد تبلیغات جنگ فرماندهی مشــترک نظامــی درعراق با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که این عملیات با مشارکت نیروهای فرماندهی امنیت استان االنبار، الحشد الشعبی، نیروهای مرزبانی و پشیبانی بالگردهای ارتش و نیروهای هوایی عراق صورت گرفته است. به نوشته بیانیه، این عملیات برای گروه تروریستی داعش غافلگیــر کننده بود؛ زیرا این گروه تصــور می کرد که عملیات در الحویجه در جنوب غربی کرکوک آغاز می شــود، اما عملیات در غرب اســتان االنبار برای تامین مرز و بزرگراه حدفاصل بین العکاشــات از بامداد امروز شــنبه صورت گرفت. از سوی دیگر، 'احمد االسدی' سخنگوی تشکیالت بسیج مردمی عراق (الحشد الشعبی) در گفت وگو با تلویزیون دولتی عراق موسوم به 'العراقیه' گفت که عملیات غافلگیرانه در العکاشات از سه محور آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.