روسیه مراکز خودروهای انتحاری را در سوریه بمباران کرد

Sobh Eqtesad - - News -

ژنرال آلکساندر الپین رئیس ســتاد نیروهای روسیه در سوریه اعالم کرد: سه مرکز تولید خودروها و تانک های انتحاری که در شرایط کارگاهی و غیرصنعتی پیشرفته اینگونه وسایل تروریستی ســاخته می شــد در بمباران نابود شــد.به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی زویوزدا وابسته به وزارت دفاع روسیه روز شنبه به نقل از الپین گفت: یکی از مراکز نابود شده نزدیک منطقه عقیربات قرار داشت که به تازگی از وجود تروریست های داعشی پاکسازی شده است.رئیس ستاد نیروهای روســیه در سوریه خاطرنشان کرد: این مرکــز تنها کارگاه تولید نفربرها و تانک های انتحاری تروریســت ها بود که از سال 5۱0۲ فعالیت می کرد تا اینکه در عملیات اخیر نابود شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.