شرایط محیطی بر تشکیل ستارگان تاثیر میگذارد

دانشمندان موسسه نیلز بور در دانشــگاه کپنهاگ اعالم کردند که تشکیل ستارگان جدید تحت تاثیر شرایط محیطی قرار دارد.

Sobh Eqtesad - - News -

به گزارش آنا براساس مدلهای کالسیک، یک ستاره وقتی تشکیل میشود که یک هسته پیش ستارهای، تجمــع مدور و غلیظ گازی شــامل 99 درصد گاز و یک درصد گرد و غبار، به دلیل وزن زیاد فرومیپاشد که نتیجه آن تشــکیل یک ستاره در مرکز فروپاشی است؛ این پدیده با تشکیل یک قرص گازی و چرخش گــرد و غبار در اطراف ســتاره مذکور همراه اســت. مایکل کافمیر، متخصص فیزیک نجومی، در این باره گفت: «این قرص پیش ســیارهای ستاره جدید است و به نظر میرسد که ســیارات در چنین قرصهایی تشکیل میشوند حتی سیاره زمین هم از این قاعده مستثنی نیســت».محققان موسسه بور برای ساخت مدلی با جزئیات دقیق با استفاده از کامپیوتر، فرآیند تشکیل هزاران ستاره را شبیهسازی کردند تا نه ستاره که نمایانگر مناطق مختلف در فضا هستند را انتخاب کنند. یافتههای آنها نشان میدهد که مدلهای ایدهآل در توصیف فرآیند تشکیل ستاره دقیق نیستند. کافمیر در ادامه افزود: «ابتدا مراحل پیشــین هسته پیــش ســتارهای را مطالعــه کردیم. وقتــی آنها را شبیهسازی کردیم به سراغ ابرهای مولکولی غولپیکر، مناطقی در فضا با گاز و گرد و غبار رفتیم که تشکیل ستارگان در این مناطق اتفاق میافتد».تیم تحقیقاتی ابرهای مولکولی غولپیکر را بررســی کردند و آنها را بــه طور مجازی در یک مدل مکعبــی قرار دادند که در نتیجه مکعبی پدید آمد که اندازه آن در هر طرف هشت میلیون برابر فاصله میان خورشید و زمین است. کافمیر در ادامه اضافه کرد: «با مطالعه نواحی مختلف ابرهای مولکولی غول پیکر مشخص شد که ستارههای بررسی شده در شکلگیری و اندازه قرص گازی باهم تفاوت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.