بازگشت تورم دورقمی در ایران

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در سال جاری را 5.۳درصد و تورم را 5.۰۱درصد پیشبینی کرد.به گزارش تسنیم، صندوق بیــن المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلســله گزارشهای چشــمانداز اقتصادی جهان پیشبینی کرد رشــد اقتصاد ایران در ســال جاری به 5.۳ درصد برسد. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران برای سال قبل 5.۲۱ درصد برآورد شده است. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده است اقتصاد ایران در سال آینده نیز رشد ۸.۳درصدی را تجربه کند.بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران که در سال قبل ۹ درصد اعالم شده بود در سال جاری به 5.۰۱ درصد خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.