هیجان دالر برای مردم سودآور نیست

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

قیمت دالر در کشــور این روزها یکبار دیگر دستخوش نوسانات لحظه ای شده اســت ، به طوری که عموم صرافی ها قیمت دالر را اعالم نمی کنند. گذشــتن قیمت دالر از مرز ۴ هزار تومان و بار روانی این افزایش قیمت باعث شده تا یکبار دیگر مردم به فکر خرید دالر بیفتند تا شاید همچون تجربه سال ۳۹۳۱ قیمت روزافزون دالر باعث شود سودی عاید سرمایه های اندک آنان شود ؛ در آن زمان اگر چه رئیس دولت وقت وعده های عجیب و غریب می داد که قیمت دالر در ایران از ۰5۲۱ تومان به ۰۰۹ تومان عقب گرد کند اما ظرف مدت کوتاهی دالر قیمتی باالتر از ۰۰5۳ تومان پیدا کرد ! قیمت دالر در سال گذشته نیز یکبار دیگر چنین وضعیتی پیدا کرد و به باالتر از ۰۰۲۴ تومان رسید ، در آن زمان نیز مردم برای خرید دالر هجوم آوردند اما بعد از مدتی دوباره قیمت دالر به حول و حوش ۰۰۸۳ تومان برگشت و به این ترتیب مردمی که تحت تاثیر جو روانی به خرید دالر روی آورده بودند ، متضرر شــدند و عمده سود عاید داللهایی شد که در این اوقات خوب می دانند چطور کاســبی کنند! با این حال این روزها دوباره شاهد هجوم مردم برای خرید دالر هستیم ، هجومی که شاید تهدیدات ترامپ در خصوص برجام نیز در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است ؛ اما اگر بخواهیم منطقی به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که انتظار جهش فوق العاده دالر ، چیزی شــبیه به هیجان بازار در سال ۱۹۳۱ واقعا انتظاری عبث است . وضعیتی که در ان سال شکل گرفت حاصل هفت سال ســوء مدیریت و بی تدبیری دولت ناتوان احمدی نژاد و انباشته شدن مشکالت مالــی و ارزی بود که نهایتا دولــت را به چنان وضعیتی دچار کرد که راهی جز بازی با دالر نداشــت . بازی ای که اگر چه شروعش با دولت بود اما کنترلش از دستهای دولت خارج شد و نهایتا معاون اول دولت وقت ، همه تقصیرها را گردن فردی به نام جمشــید بســم اهلل انداخت! اما واقعیت این است که آن دوران به پایان رســیده است و اگر چه مدیریت اقتصادی دولت فعلی نقص هایی دارد اما قابل مقایســه با آن شرایط نیســت . بر این اساس باید به مردم توصیه کرد که فریب افزایش دالر را نخورند و وارد این بازار نشوند ؛ زیرا ورودشان در این بازار در قیاس با ساده ترین و کم ریسک ترین راه کسب سود ، یعنی سپرده گذاری در بانکها اصال سود آور نیست ؛ این نکته ای است که روز گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی به آن اشاره و تصریح کرده که « بانک مرکزی در حال حاضر ضمن پایش روند نرخ ارز که متاثر از برخی عوامل فصلی و انتظارات ناشی از تحوالت روابط بینالملل اســت، همچون گذشته نسبت به استمرار روند ثبات در بازار و دفع اختالالت اقدام خواهد کرد همانطور که در پاییز ســال گذشــته به خوبی شاهدش بودیم. بردار نرخ بازدهی بازارهای دارایی داخلی به نحوی است که نرخ سود واقعی سیستم بانکی به نحو مطلوبی مثبت بوده و در مقایسه با بازدهی بازار ارز که توأم با ریسک است، بسیار جذابتر است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.