حضور فوتبال ایران در سید ۳ جام جهانی قطعی شد

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بر اساس نتایج و رتبه تیمها در رنکینگ فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در ســید ۳ جام جهانی روسیه قــرار خواهد گرفت و فرصت خوبی برای صعود از گروهش خواهد داشت. فیفا برای تعیین سیدبندی جام جهانی به قرعهکشی آتی خود اکتفا میکند. در این بین با توجه به مشــخص شــدن ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی، ســیدبندی خیلی از تیمها مشخص شده که از این بین تیم ملی فوتبال ایران برای اولین بار در ســید ۳ قرار خواهد گرفت.قرار گرفتن تیم ملی فوتبال ایران در ســید سه اتفاق خوبی محســوب میشود چرا که یک تیم از سید چهار که از نظر امتیازی در ردهبندی فیفا پایینتر از ایران اســت در گروه ما قــرار خواهد گرفت. با توجه به آنکه سه تیم آسیایی دیگر در سید چهار قرار میگیرند، از بین تیمهای صربستان، نیجریه، مراکش و پاناما و هندوراس در صورت صعود یک تیم حتما با ایران هم گروه خواهد شد. همچنین با توجه به سیدبندی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، ایران قطعا با تیمهای کاستاریکا، ایسلند، مصر هم گروه نخواهد شد. و در صورت صعود تیم های کرواســی، دانمارک، تونس و سنگال به جام جهانی نیز با این تیم ها همگروه نخواهیم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.