انتظار برای استخدام حق التدریسی ها

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

وزیر آموزش و پــرورش گفت: منتظر طرح مجلس درباره استخدام حقالتدریسیها هستیم. وی اضافه کرد: امیدوارم با اهمیــت و اولویتی که این موضوع دارد، مجلس این طرح را با لحاظ نظرات کارشناسی وزارت آموزش و پرورش مورد بررســی قرار دهد.به گزارش تسنیم، سیدمحمد بطحایی درباره تصمیمات اتخاذ شــده برای شلوغی فضای کالسهای درس، اظهار داشت: این موضوع تحت عنوان تراکم..

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.