سپـاه محبوب است

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رییسجمهور با اشاره به اینکه «ملت ایران در مقاطع حساس همواره حامیان اصلی انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی ایران، استقرار امنیت و دستیابی به منافع ملی بودهاند»، گفت: دشمنان و بدخواهان ملت ایران باید بدانند که این ملت در مســیر حرکت خود به سمت پیشرفت و تعالی، هرگز اهداف بلند خود را از یاد نبرده و ذرهای از اعتماد آنها نسبت به نظام و ایستادگیشان در برابر دشمنان...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.