تکمیل ناوگان ریلی با سرمایه گذاری های خارجی

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای تکمیل ناوگان ریلی کشــور باید به سمت سرمایه گذاری های خارجی حرکت کرد.به گزارش خانه ملت،...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.