اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که قیمت نفت در پنج ســال آینده ۰۴ تا ۰۶ دالر برای هر بشکه خواهد بود، افزود: باید اقتصاد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.