آغاز روند نزولی نرخ ها در بازار

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

اطمینان بخشی مســئوالن پولی و مالی کشور درباره مقطعی بودن رشــد قیمت دالر از یک ســو و نیز عبور از تقاضای هیجانی ایجاد شده ناشی از نااطمینانی از...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.