رییسجمهور در جلسه هیات دولت : سپـاه محبوب است

Sobh Eqtesad - - News -

رییسجمهور با اشاره به اینکه «ملت ایران در مقاطع حساس همواره حامیان اصلی انقالب اسالمی، نظام جمهوری اسالمی ایران، استقرار امنیت و دستیابی به منافع ملی بودهاند»، گفت: دشــمنان و بدخواهان ملت ایران باید بدانند که این ملت در مسیر حرکت خود به سمت پیشرفت و تعالی، هرگز اهداف بلند خود را از یاد نبرده و ذرهای از اعتماد آنها نســبت به نظام و ایستادگیشان در برابر دشمنان کاسته نخواهد شد.

به گزارش ایسنا، حجتاالسالم والمسلمین حســن روحانی روز چهارشــنبه در جلسه هیات دولت با بیان اینکه «هر گاه بدخواهان بدنبال تحمیل فشار به کشور بودهاند، مردم با حضور، هوشیاری و تالش بیشتر، قاطعانه به آنها پاســخ دادند»، گفت: آن زمانی که رییسجمهور آمریکا بــرای ایجاد نمایش قدرت در عربســتان علیه ایران به منطقه آمده بود، ملت ایران به زیبایی و با حضور پر شور خود در انتخابات 29 اردیبهشت، پاسخ قاطعی به آمریکا و حامیانش دادند. وی استقبال و رأی مردم به نظام جمهوری اسالمی ایران و کاندیداهایی که مورد تأیید نظام بودند را بهترین پاسخ کوبنده و قاطع ملت به بدخواهان با یک اقدام کامال دقیق، حقوقی و قانونی و با نمایش شکوه و اقتدار ملی دانست و افزود: البته بدخواهان دست بردار نبوده و ممکن اســت هر زمانی اقدام به توطئه علیه انقالب و کشورمان کنند که در این راســتا ما باید همیشه برای مقابله با حــوادث احتمالی توانمنــد، قدرتمند و آماده باشــیم.وی ادامــه داد: دیپلماتهای کشــور به عنوان نمایندگان ملت ایران، در یک مذاکــرات چندجانبه و بــه یک معنا بینالمللی، حضور پیدا کردند که در نتیجه آن توافقی به نــام برجام تحقق پیدا کرد و بعد از حدود 6 ماه اجرایی و عملیاتی شد. رییس جمهور با بیــان اینکه «برجام یک آزمون بســیار بزرگ برای همه دولتهای شرکتکننده در مذاکرات و سایر دولتهای جهان است»، خاطرنشان کرد: تعهد و وفای به عهد، اساس اطمینان جهان به یک دولت است؛ ما به عنوان جمهوری اسالمی ایران، دقت کردیم و حواسمان جمع بوده است، وقتی تعهد دادیم، تا آخر پای آن ایستادگی کردیم و این افتخاری برای ماســت.وی با اشــاره به اینکه «اگر طرف دیگر مذاکره، بدخواه، رقیب یا دشــمن ما از تعهد خارج شــود، این برای ما شکســت نیست بلکه شکست برای طرف مقابل است»، گفت: ما

در زمان و مقطع الزم را ه درست را انتخاب کردیم و به خوبی وارد مذاکره شدیم و در مذاکره با همــه توان و دقت پیش رفتیم و آنچه به دست آوردیم، بهترین ممکن بود. وی تاکید کرد: اگر همه طرفهای مذاکره پای این توافق بایستند به معنای این است که حیثیت خودشــان را حفظ کردند و اگر کسی پای توافق نایستد در حقیقت حیثیت خودش را خدشهدار کرده است. روحانی ادامه داد: امروز نســبت به سیاست های آمریکا شــاهد دو صفبندی داخلی و جهانی هســتیم؛ ببینیــد در داخل آمریکا صاحبنظران، اندیشمندان و سیاستمدارها، نسبت به اقدامات اخیری که دولت آمریکا انجــام میدهد چگونه موضــع میگیرند و حــرف میزنند.وی با طرح این ســوال که آیــا اقدامات رییس جمهــور جدید آمریکا به وحدت داخلی این کشور کمک میکند یا موجب تفرقه و شــکاف بیشتر می شود؟ گفــت: اتفاقا بــا این اقدامات این شــکاف بیشــتر میشــود، چراکه اگر روزی آمریکا بخواهد از برجام خارج شود، آن وقت برای مردم روشنتر میشود که آمریکا چه ضرر بزرگی کرده اســت.وی با اشاره به این که «در صفبندی جهانی نســبت به اقدامات آمریکا، تنها چند کشــور و رژیم انگشــت شــمار هستند که از این اقدامات طرفداری میکنند»، اظهار داشــت: امروز مســیری که جمهوری اســالمی ایران انتخاب کرده. مورد حمایت جهان اســت و حتی در میان متحدین آمریکا در اروپا هم کســی نیست که از بر هم زدن توافق حمایت کند چراکه این توافق، توافقی دوجانبه نیست بلکه یک توافق جهانی اســت.رییس جمهور با بیان اینکه رییس جمهور آمریکا با این استدالل که هر اقدامی رییــس جمهور قبلی انجام داده با آن مخالفت می کند، دســت به این اقدامات زده و این بیمنطقی آشکار است، گفت: واقعا برای دولت آمریکا شرم آور است که استداللش این باشد که با هر کاری که دولت قانونی قبل انجام داده مخالفت کنند. وی اظهار داشــت: امروز ایــران به عنوان کشوری که به تعهدات خودش پایبند است، مورد تحســین افکار عمومی و دولتهای جهان است و آمریکا به عنوان کشوری که اعتبار، حیثیت و آبروی خودش را به حراج گذاشته مطرح است که البته عده زیادی در داخل آمریکا از مقامات لشکری و کشوری گذشته و فعلیشان و حتی مقاماتی که در دولت فعلی آمریکا هســتند، با این سبک و سیاق دولت آمریکا مخالف هستند. وی افزود: ملــت بزرگ ایران، کار بســیار بزرگــی را انجام داد و ما ســندی را امضاء کردیم که امروز جهان از آن حمایت کرده و در برابر اقداماتی که دشمن ما میخواهد انجام دهــد، با زبان، بیان و استداللشــان ایســتادهاند.روحانی با بیــان اینکه «ملت ایــران همواره متحد و همراه با نظام بوده و در این مواقع همیشه وحدت خود را بیشتر به نمایش می گذارند»، گفت: ممکن است عدهای، به برجام هم انتقاد داشتند و شاید اگر رأی بگیرند، بگوینــد ما به برجام رأی نمیدهیم و این برای یک کشور دمکراتیک طبیعی اســت، اما برجام مورد اجماع همه مسئولین و مقامات اصلی کشور بوده است؛ شورای امنیت ملی آن را تصویب و مجلس شــورای اسالمی و شورای نگهبان و از همه مهمتر مقام معظم رهبری راجع به آن نظر دادهاند.وی با اشــاره به اینکه امروز رییس جمهور فعلی آمریکا شرایطی را ایجاد کرده که ایران، از همیشه یکپارچهتر، یک صداتر و متحدتر اســت، خاطرنشــان کرد: امروز موافق و مخالف برجام در کنار هم هستند و همه صــدای واحد دارند؛ ما نقض عهد را نادرست، غلط و نســبت به مصالح کشور، منطقه و جهان خائنانه میبینیم. وی اظهار داشــت: ملت ایــران هیچگاه به آمریکا اعتماد نداشــته و میداند که آمریکا چه اقداماتی علیه منافع ملی ما انجام داده و می دهد، ولی امروز واضحتر و آشــکارتر همه در کنار هم قرار گرفتند.رییسجمهور با تصریح کــرد: آمریکا اگــر بخواهد علیه یک معاهده و قــرارداد بینالمللی که مورد تأیید شورای امنیت سازمان ملل و بخشی از قطعنامــه 2231 اســت، موضع گیری خصمانه کند، تنها با ایران مخالفت نمیکند، بلکه با کشورهای جهان مخالفت کرده و در برابر سازمان ملل ایستاده است؛ که البته این را گاهی به صراحت هــم میگوید که این سازمان ملل به درد ما نمیخورد. وی با تاکید بر اینکه اگر آمریکا دچار خطا شــده و از برجام خارج شود، ضرر این کار صرفــا بــرای آمریکایی هاســت، افزود: ما راههــای مختلفی را پیــش رو داریم و هر راهی که مصلحت نظام و کشــور ما در آن باشد را انتخاب میکنیم و هیچ مشکلی در پیشبرد اهداف و مسیرمان نخواهیم داشت. وی ادامه داد: امروز 5 کشور مذاکره کننده با ایران، کشــورهای اتحادیه اروپا و ســایر کشورهای جهان همراه با ایران هستند و اگر آمریکا این خطا را مرتکب شود، علیه منافع ملی و حیثیت آمریکا اقدام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.