موفقیت امام (ره) به دلیل تفکر وحدت در عین کثرت بود

Sobh Eqtesad - - News -

عماد افروغ گفت: موفقیت امام خمینی(ره) به دلیــل تفکر دیالکتیــک یعنی وحدت در عیــن کثرت به وجــود آمد.به گزارش ایسنا، این نماینده پیشین مجلس شامگاه گذشــته مهرماه در اولیــن روز هفتمین اردوی فرهنگی- آموزشی «طریق جاوید» که در محل ســالن اجتماعات ســازمان تبلیغات اسالمی خراســان رضوی برگزار شد، گفت: متناسب با انتظار و توقعی که از دانشجو میرود به مرور زمان توقع من از دانشجویان کمتر شد زیرا همه چیز به روزمرگی و تفنن تبدیل شده که انتهای آن نیز ناامیدی اســت، هر چه نشاط سیاسی بیشتر باشد کشــور پویاتر است اما برخی افراد تمایلی به نشــاط سیاســی درمردم ندارنــد.وی ادامــه داد: از زمــان دکارت دوگانگــی بر جهان غرب حاکم میشــود و تفاوت گرایی محض ایجاد میشــود اما جهان غرب امروز به تفکر دیالکتیک رسیده است، دیالکتیک اتصال درعین تمایز است و در شــدیدترین تضاد نوعــی وحدت را جستجو میکند. این نماینده سابق مجلس خاطر نشــان کرد: دوگانه گــری از زمان دکارت کلیــد خورد این در حالی اســت که ما هم عصر بــا او مالصدرا را داریم که تفکــر نادوگانه را کلید میزند، او پدیدهها را به رغم تفاوت و دوگانگی یکی میبیند، متاســفانه ما این تفکر را بسط ندادیم اما امام خمینی(ره) این تفکر را بسط داد، در حقیقت امام(ره) دوگانگی نظر و عمل را از بیــن برد و این تفکرات مالصدرایی که در حد ایده بود را عملی کــرد. افروغ با بیان این که موفقیت امــام(ره) به دلیل همین تفکــر دیالکتیک یعنی وحــدت درعین کثرت است، عنوان کرد: درد امروز جامعه ما دوگانگی شدیدی است که گریبان بشر را گرفته است، قدما معتقد بودند حکمت، نظری وعملی است اما این تفکر فرو ریخته و امروز دنیا را یکپارچه میبینند این نگاه منظومهای نه به معنای کلیت متصور بلکه

به معنای وحدت در عین کثرت است. وی اشاره کرد: امام خمینی(ره) و مالصدرا در تفسیر آیه «صراط الذین انعمت علیهم »... میگویند نه مغضوبنــد و نه ضالین، حال این به تعبیرعرفانی چه میشود؟ مغضوبین کسانیاند که دل مشغول کثرتاند و ضالین دل مشغول وحدتاند، صراط مستقیم هم وحدت اســت و هم کثرت، هم خداست و هم خلق البته مــا بالیایی را هم در تاریخ داریم که خدا و انســان را نتوانست جمع کند.افروغ افزود: زمانــی که دنیای غرب شکل گرفت نگاه صرف تکلیف گرایانه به انســان داشت و نگاهی حق مدار به انسان نداشــت و آن نگاه صــرف تکلیف گرایانه منجر به یک طغیان شــد و انسان منهای خدا مطرح شــد که نتیجــه تفکر خدای منهای انســان بود یعنی این انسان کشی نتیجه آن خداکشــی است و ما نمونههای بســیاری از این دوگانگیها در طول تاریخ داشــتهایم و خواهیم داشــت.وی تصریح کرد: چیزی که امروزه ما شاهد آن هستیم دوگانه نگریها و تفاوت انگاریهای مفرد است، تفکر دوگانه علم و جامعه گریبان ما را گرفته اســت، دانشگاهها هیچ نسبتی با جامعه خود ندارند و مسائل و راه حلهایی را ارائه میدهند که کامال بی ربط با جامعه هستند در واقع شکاف بین نهاد رسمی و عرصه عمومی روز به روز بیشتر میشود و عارضه این شکاف انسان و جامعه را دچار خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.