«ژن» خوب، حق مردم ایران این نبود

Sobh Eqtesad - - News - مرتضی بهشتی

حق موضوعی اســت که دستیابی به آن الزمه داشتن زندگی توآم با آرامش است و نبود آن از موجبات ظهور استبداد و ودوری مردم از یکدیگر و شاهد انزوا و افسردگی آحاد جامعه می باشد. درهمین روزهای اخیر یکی از خویشــان سببی ام که مشتاقانه منتظر تولد دومیــن فرزندش می باشــد با دلی نگران پس از ذکر مشــکالت اخالقی و سیاســی و اقتصادی کشور می پرسید آیا کاردرســتی کردم که پای فرزند دیگری را به این فضای آلوده باز کردم ؟ چیزی نگفتم و جوابی نداشــتم که بگویم ، فقط سکوت اختیار کردم و غم بر دل و جانم نشست . زیرا : -1 قرار بود با پیروزی انقالب و به حاکمیت درآمدن احکام اسالم ؛ دل های مردم با یکدیگر دوست باشند و با دوستی دل ها ، نمایشگر بخشی از فضای زیبا و عاشــقانه دوره حکومت حضرت صاحب االمر باشــیم چون بعضی ها مدعی هستند که ما باید زمینه ظهور را فراهم کنیم در حالی که نمی دانند ، فراهم شدن زمینه ظهور حجت خداهم در دست با کفایت خود ایشان است ما ذره ای هم در مقابل این دردانه عالم آفرینش نیستیم . -2 قراربود ملتی داشــته باشیم که به شــایعات بی توجه باشند و شایعات را ســاخته و پرداخته دشــمنان بدانند و بدان بی توجه باشند اما تخلفات و مفاسدسیاســی و پولی و اخالقی آن قدر گســترده شده است که به محض شنیدن ، منتشر می کنیم زیرا دانسته ایم که دیر یازود معلوم می شود شایعه ای در کار نبوده بلکه حقیقت داشته است . -3 فراربود مطالبات مردم را پاســخگو باشیم و هیچ مقامی خود را مستثنی از جواب دهی نداند ، اما شاهد هستیم که صریحا مقاماتی هستند که اطراف خویش هاله ای از نور ایجاد کرده اند و کسی را یارای رسیدن به آن جایگاه و پرسش از چرایی این همه فساد نمی باشد . -4 قراربود با سقوط سلطنت خودکامه پهلوی راه به روی خودکامگی ها بسته شود اما دایره شیفتگا ن فدرت روبه افزایش کذاشته شد و برخی سمت ها و پســت ها قیمت خاص پیدا کرده و اگر آورده ی اقتصادی و سیاسی نداشته باشی نمی توانی پله های ترقی را طی کنی . -5 قراربود فقر را از چهره جامعه بزداییم لکن روز بروز وســال به ســال در یغ از یک خبر خــوش در کاهش فقر . اخیرا رئیس کمیته امداد امام اعالم داشــته : 10 الی 12 میلیون از مردم کشورم گرفتار فقر مطلق می باشند ... !!! و متاسفانه احساس می شود حاکمیت به داشتن چنین مشکالتی عادت کرده و کسی از فقر مردم اظهار شرم نمی کند و تسلیم فقر افسار گسیخته شده اند . -6 قراربود فاصله طبقاتی کاهش پیداکند و الفاظ و اسامی چون مستضعفین را در ادبیات سیاسی و اجتماعی کشور جاری کردیم لکن کار به جایی رسیده که رانت خواران و بهره جویان سیاسی و خانواگی حاکمان ؛ داشته های پولی و کاری خود را حاصل داشــتن « ژن » خــوب می دانند ودیگرانی که اهل محاســبه بوده و خرجشان را با برجشان تنظیم می کرده اند را افراد ساده با ژن منفی معرفی می کنند . -7 قراربود همه در مقابل قانون مســاوی باشند و کسی را بر دیگری برتری نباشد اما... -8 قــرار بود انقالب دل ها را صادر کنیم لکــن برخالف ادعاهای نهادهای رسمی ؛ نتوانسته ایم با جهان خارج از کشورمان همزبانی و همدلی پیداکنیم ؛ همانطور که نتوانستیم با مردم خودمان همراه وهمدل بشویم و جامعه ای همسان و یک رنگ داشته باشیم . نفاق و تملق و دروغ شاخص اصلی عموم مردم شده اســت و این امر سایه بر تجارت با بازرگانان خارجی هم انداخته اســت و اطمینان نمی کنند ، با طرف ایرانــی معامله کنند چون به خاطر ســه خصلتی که اشاره شــد ، هر نوع معامله ای از ریسک باالیی برخوردار می باشد . -9 قراربود احکام اســالم در تجارت و زندان و بانکداری و ازدواج و معامالت روز مره مردم و نظام قضایی ؛ جاری شــود لکن متاسفانه در بیشتر مواقع و موضوعات کمتر نشانی از احکام اسالم در اداره اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور دیده می شــود و آن چه که بیش از حقیقت دین به چشم می آید ؛ ادعای داشتن دین و دوستی ساحت مقدس ولی اهلل اال عظم ( ع ) است . -10 قراربود با پیروزی انقالب ؛ نظم نوین برخاسته از دستورات نورانی قرآن را برقرارکنیم ولی متاســفانه شرایط به گونه ای شده است که هم پیمان بی توقع در منطقه و جهان نداریم و اگر کشوری هم کنارماست و یا در قطعنامه های شورای امنیت از حقوق ایران دفاع می کند ، بهره هایی است که از ایران نصیبش می شــود ، « گربه برای رضای خدا موش نمی گیره » . چنین یاد گرفته بودیم که می خواهیم نه شرقی و نه غربی باشیم، آیا چنین اتفاقی افتاد است؟ به امید روزهای آرام. حقوقدان و پژوهشگر منبع: خبر انالین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.