روسای قوا حرفشان را با صراحت و در جلسات خصوصی بیان کنند

Sobh Eqtesad - - News -

نایب رئیس مجلس شــورای اسالمی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر روحانی و آملیالریجانی در پاســخ به یکدیگر گفت که بهتر اســت روسای قوا حرفهای خود را با صراحت و ادبیات فاخر و حتیالمقدور در جلسات خصوصی بیان کنند. علی مطهری در گفتوگو با ایســنا با اشاره به اظهارات اخیر رئیسجمهــور و رئیس قوه قضاییه دربــاره رفتار و اظهارات یکدیگر گفت: مــن معتقدم ادبیات هــر دو بزرگوار ادبیات خوبی نبود و در شأن روسای قوا نیست. آقای رئیسجمهور با گوشه و کنایه انتقاد خود را بیان میکند در حالی که ایشان رئیس قوه مجریه اســت و اختیارات زیادی دارد. شخص اول اجرایی و شخص دوم کشور باید از موضع قدرت صحبت کند. اگــر انتقادی به قوه قضاییه دارد باید به صراحت آن را بگوید که این کار شــما خالف قانون اساسی است و من که مطابق اصل 113 مسوول اجرای قانون اساسی هستم به شما تذکر میدهم.وی تصریح کرد: ادبیات رئیسجمهور نباید کنایهآمیز و احیانا همراه با اســتهزاء باشــد. شــاید این ادبیات از یک دانشــجو و یا خبرنگاری که قدرتی ندارد پذیرفته باشد اما از رئیسجمهور کشور که آرای زیادی پشتوانه اوست و اختیارات زیاد قانونی دارد، پذیرفته نیســت. بنابراین اگر رئیسجمهور انتقادی دارد باید صریح و با ذکر مصادیق بیان کند. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: از طرف دیگر ادبیات رئیس قوه قضاییه هم مناسب نبود. این طرز صحبت که چهار ســال همه کارها را رها کرده و دور برجام سینه زدهاید، اوال واقعیــت ندارد و منصفانه نیســت و ثانیا لحن خوبی ندارد و توام با استهزاء است. به هر حال این گفتوگوی رسانهای که ادبیات آن در شان روسای دو قوه نیست، ممکن است باعث ناامیدی و دلسردی مردم شــود.نایب رئیس مجلس شورای اســالمی در پایان خاطرنشان کرد: بهتر است روسای قوا این حرفهای خود را در جلســاتی که با هم دارند بیان کنند و اگر کارســاز نبود و الزم بود آشکارا بیان شود، حرفشان را با صراحت و ذکر مصداق و بــدون طعنه بیان کنند تا موجب ناراحتــی مردم نشــود.ترامپ در برابر ایران پیش از شــروع بازی شکست می خوردمحسن رضایی در مراسم رونمایی از پروژه ملی توسعه و توانمند سازی هزار مدیر خط مشی گذار بخش عمومی در جمــع خبرنگاران گفت: تصمیم گیری در زمینههای سیاست خارجی و تهدیدات اخیر ترامپ بر عهده دولت و شورای عالی امنیت ملی است. به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه شــخصا مطمئن هستم ترامپ در برابر ملت ایران پیش از شــروع بازی شکست خواهد خورد، گفت: رفتارهای وی نشان میدهد که ملت ایران را نمیشناسد و تواناییهای ما را دقیقا محاسبه نکرده است، زیرا ایران و ملت ایران فشارها و تحریمهای زیادی تحمل کرده و پشت سر گذاشته است. دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام در پاســخ به سوالی درباره وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت: نماگرهای اقتصادی به وضعیت داخلی و سیاستهای داخلی و خارجی حســاس اســت به گونهای که با امنیت و ثبات داخلی رشد اقتصــادی را تجربه میکنیم. وی با بیــان اینکه نماگرهای اقتصادی همچون شــاخص بورس و نــرخ ارز با تحریمهای خارجی تاثیر میپذیرند، خاطر نشان کرد: اما ملت ایران پیش از این تحریمها و فشارهای سنگین تری را تحمل کرده اند به گونهای که اقتصاد ایران در برابر تحریم به وضع تعادل رسیده است. رضایی افزود: دولتها باید برای تثبیت نرخ ارز بیش از این تدبیر کنند، اما در 4 دولت گذشته نیز همواره شاهد بوده ایم که نرخ ارز در 4 ســال نخست ثابت و در 4 سال دوم بی ثبات بوده اســت که این هیچ ارتباطی با ترامپ و تهدیداتش ندارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به ســوالی درباره تعیین ضرب االجلهای ترامپ برای ایران اظهار داشــت: نمونه این ضرب االجلها درباره کره شــمالی قابل مشاهده اســت، البته ترامپ لشگرکشی بسیار عظیمی با مدرنترین ناوها و هزینــه روزانه میلیونها دالر به دریای چین و آسیای جنوب شــرقی کرده است، اما کره شمالی با جمعیت و تاثیرگذاری اندک توانسته است ترامپ را زمین گیر کند که این نشــانهای از رویاهای غیر واقعی ترامپ در زمینه ضرب االجل هاســت. وی همچنین درباره تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران نیز گفت: اقتصاد بین الملل ظرفیت صدور تحریمهای جدید را ندارد و به همین سبب بازرگانان آمریکا و سرمایه گذاران اروپا و آسیا از تهدید برای تحریمهای جدید ایران ناراحت بوده و عمال این تحریمها قبل از آنکه علیه ایران باشد علیه اقتصاد جهانی و سرمایه گذاران بین المللی است و اقدامی شعاری بیش نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.