سناریوهای ایران برای مقابله با اقدامات احتمالی آمریکا در برابر سپاه و برجام

Sobh Eqtesad - - News -

ســخنگوی هیئترئیســه مجلس جلســه غیرعلنی پارلمان با حضور وزیر امورخارجه را تشــریح کرد.به گزارش تسنیم، بهروز نعمتی گفت: مباحثی پیرو موضوعی که ترامپ در ســازمان ملل متحد مطرح کرد و یا بحثهایی که اخیرا در رســانهها مطرح کرده در این جلسه مطرح شد و این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.نعمتی ادامه داد: در این جلسه بر روی این موضوع بحث شد که ســناریوهای مختلفی که ممکن است چه خود آقای ترامپ و چه ســنای آمریکا و چه کنگره داشته باشــند، ما در قبال آنها سناریوهای مختلف را به صورت الزامی و عملی خواهیم داشــت.وی اضافه کرد: در ادامه این جلســه موضوع موضوع همدلی بین دولت و مجلس و قوای دیگر مطرح شــد که خوشبختانه در این جلسه هم به این موضوع خیلی خوب پرداخته شد و بسیاری از نمایندگان بر این نکته تاکید داشتند که فرامین مقام معظم رهبری در این زمینه باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.