4 استاندار جدید انتخاب شدند

Sobh Eqtesad - - News -

ســخنگوی وزارت کشــور اعالم کرد که با تعیین 4 استاندار جدید در هیأت وزیران، تا کنون استانداران 17 استان تغییر کردند.به گزارش ایسنا، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشــور گفت: در جلسه امروز چهارشنبه هیئت دولت که به ریاســت دکتر روحانی برگزار شــد، گزینه های پیشنهادی وزارت کشــور بــرای تصدی مســؤولیت اســتانداری های؛ آذربایجان غربی، کردستان، گلســتان و مرکزی معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسؤولیت انتخاب شدند. وی افزود: بر این اســاس، محمدمهدی شهریاری؛ به عنوان اســتاندار آذربایجان غربی، بهمن مرادنیا؛ به عنوان استاندار کردستان، ســید مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سید علی آقازاده؛ به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند. قائم مقام وزیر کشــور در امور مجلس و استانها خاطر نشان کرد: با تعیین 4 استاندار جدید در جلسه امروز هیأت وزیران، از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون استانداران 17 استان تغییر کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.