انتظار برای استخدام حق التدریسی ها

Sobh Eqtesad - - News -

وزیر آمــوزش و پرورش گفت: منتظر طرح مجلس درباره اســتخدام حقالتدریسیها هستیم. وی اضافه کرد: امیدوارم با اهمیت و اولویتی که این موضوع دارد، مجلس این طرح را با لحاظ نظرات کارشناســی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار دهد.به گزارش تسنیم، سیدمحمد بطحایی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای شلوغی فضای کالسهای درس، اظهار داشت: این موضوع تحت عنوان تراکم دانشآموز در کالس مطرح اســت که ما نُرم تعریف شدهای را در کشور به تفکیک شهر و روستا در دورههای مختلف آموزشی داریم. ضمن تایید این مطلب که امکان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.