گسترش روابط دفاعی و آموزشی با عمان

Sobh Eqtesad - - News -

جانشین فرماده کل ارتش و فرمانده نیروی هوایی عمان بر گسترش روابط دفاعی بین دو کشــور تاکید کردند.به گزارش تسنیم، امیــر احمدرضا پوردســتان در دیــدار با سرلشــکر خلبان مطر علی مطر العبیدانی، فرمانده نیروی هوایی ارتش عمان و هیات همراه ضمن خوش آمد گویی و خیرمقدم، اظهار داشــت: آزرو میکنم که این سفر منشا همکاریها و تعامالت گسترده و عمیق بین نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و کشور دوست و برادر عمان باشد.وی افزود: وقتی به گذشته نگاه میکنیم مشاهده میکنیم که جمهوری اسالمی ایران و کشور عمان طی قرون و اعصار همواره در کنار یکدیگر بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.