لزوم هوشیاری بیشتر دستگاههای امنیتی

Sobh Eqtesad - - News -

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا گفت: بازتاب ناامنیها در عراق و تاثیر آن بر امنیت منطقه، لزوم هوشیاری بیشتر دستگاه ها ی اطالعاتی و امنیتــی را میطلبد.به گزارش تســنیم، ســیدیحیی صفــوی، در بازدید ازآمادگی های رزمی و عملیاتی یگان های نظامی و انتظامی اســتان کرمانشــاه و در جمع نیروهای مســلح منطقه با اشاره به ظرفیت و توانمندی استان کرمانشاه و ضرورت توجه به ویژگی های بومی این منطقه گفت: اســتان کرمانشاه ، یک حوزه گسترده جغرافیایی هم در رابطه با مرزهای ایران و عراق و هم در رابطه با وسعت سرزمینی و تنوع طوایف و مذاهب و جمعیت دو میلیون نفری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.