صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد بازگشت تورم دورقمی در ایران

Sobh Eqtesad - - News -

صنــدوق بینالمللــی پــول در جدیدترین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در سال جــاری را ۵.۳درصد و تــورم را ۵.01درصد پیشبینی کرد.به گزارش تســنیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلســله گزارشهای چشمانداز اقتصادی جهان پیشبینی کرد رشــد اقتصاد ایران در سال جاری به ۵.۳ درصد برسد. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران برای سال قبل 12.۵ درصد برآورد شده است. صندوق بین المللی پول پیشبینی کرده اســت اقتصاد ایران در سال آینده نیز رشد 8.۳درصدی را تجربه کند.بر اســاس این گزارش نرخ تورم ایران که در ســال قبل 9 درصد اعالم شده بود در ســال جاری به 10.۵ درصد خواهد رسید و در سال 2018 به رقم 10.1 درصد خواهد رســید. نرخ بیکاری ایران در گزارش صندوق بیــن المللی پول در ســال 2016 بالغ بر 12.۵ درصد اعالم و پیشبینی شده بود این رقم در ســال جاری به 12.4 درصد کاهش یابد و در سال 2018 به 12.2 درصد برسد. تراز حســابهای جاری ایران نیز در سال 2016 معادل 4.1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و انتظار میرود این رقم در سال جاری بــه 1.۵ درصد و در ســال آینده به 9.۵ درصد افزایش یابد.صندوق بین المللی پــول در گزارش جدید خود همچنین پیش بینی اش از رشد اقتصادی جهان را در سال جاری 6.۳ درصد و در سال آینده ۷.۳ درصد برآورد کرده که هــر دو 0.1 درصد باالتر از پیش بینی های قبلی است.به گزارش پایگاه خبری صندوق بین المللی پول، روند ترمیم اقتصاد جهانی با سرعتی باال ادامه دارد. این تصویــر کامال متفاوت با تصویر اوایل ســال گذشته است، یعنی زمانی که اقتصاد جهان رشد پایین و آشفتگی بازارهای مالی مواجه بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که رشد اقتصادی در اروپا، چین، ژاپن، آمریکا و بازارهای نوظهور آســیایی سرعت بگیرد.از این رو، صنــدوق بین المللی پول، در گزارش چشــم انداز اقتصاد جهانی خود پیش بینی اش از رشــد اقتصادی جهان را در ســال جاری 6.۳ درصد و در سال آینده ۷.۳ درصــد بــرآورد کرده که هــر دو 0.1 درصد باالتر از پیش بینی های قبلی اســت و در صورت تحقق رشــد باالیی نســبت به رقم 2.۳ درصد ســال 2016 خواهد داشت. در ســال ۷102، بخش عمده ای از چشــم انداز درخشان تر رشد اقتصاد جهانی مرهون اقتصادهای پیشــرفته اســت، در حالی که رشد اقتصاد جهان در ســال 2018 عمدتا حاصل عملکرد مثبــت بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توســعه خواهد بود. به ویژه ما انتظار داریــم آفریقای زیرصحرا که در آن رشد ســرانه درآمدها در طی 2 سال گذشته به طور متوسط ثابت مانده، در سال 2018 شاهد رشد کلی باشد.سرعت گرفتن رشد اقتصاد جهانی به ویژه از آن جهت قابل توجه است که نســبت به هر زمان دیگری در دهه جاری، کشــورهای زیادی را تحت پوشــش قرار می دهد. این گستردگی رشد یک فضای جهانــی از فرصت ها برای اتخاذ سیاست های بلندپروازانه فراهم می سازد که موجب حمایت از رشــد اقتصادی و افزایش انعطاف پذیری اقتصــادی در آینده خواهد شد. سیاستگذاران باید از این فرصت استفاده کنند: روند ترمیــم اقتصادی هنوز در جنبه های مهمی کامل نشــده است و فرصتی که فضای رو به رشد کنونی برای انجام اقدامات الزم فراهم کرده، تا ابد پابرجان نخواهد ماند. در این گزارش پیش بینی شــده که رشــد اقتصــادی آمریکا در ســال 201۷ به 2.2 و در ســال 2018 به 2 درصد برسد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشــد اقتصادی منطقه خاورمیانه، شــمال آفریقا، افغانســتان و پاکســتان از ۵ درصد در سال 2016 به 2.6 درصد در ســال 201۷ و ۵.۳ درصد در سال 2018 برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.