سرمایهگذاری یک گروه مالی ایتالیایی در ایران

Sobh Eqtesad - - News -

یک شــرکت مدیریــت دارایــی ایتالیایی نخستین گروه سرمایهگذاری خارجی شد که در بحبوحه تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا برای خروج از برجام، سهمی در یک شرکت مالی ایرانی خریداری کرد.به گزارش ایسنا، آزیموت که یک گــروه 48 میلیارد یورویی مستقر در میالن است، 20 درصد سهم در شــرکت مدیریت دارایی انتخاب مفید را به مبلغ نامعلومی خریداری خواهد کرد.سرجیو آلبارلی، مدیرعامل آزیموت اظهار کرد: ما به دنبال فرصتی برای ســرمایهگذاری در یک بازار بسیار جالب هستیم. ایران تاریخ بزرگی دارد.بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، ایران دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه با جمعیت حــدود 8۷ میلیون نفر، بــازار جذابی برای ســرمایهگذاران خارجی اســت زیرا ذخایر نفت، گاز و معدنــی عظیمی دارد و پس از سالها تحریمهای اقتصادی، به زیرساخت نیاز دارد. جمعیت تحصیلکرده و جوان این کشور چشم انداز وسوســه کنندهای برای گروههای خدمات مالی ایجاد کرده اســت. تهران نیز مشتاق ســرمایهگذاری خارجی بــوده و تالش میکنــد مدیــران دارایی، صندوقهای ســرمایه دولتی و صندوقهای بازنشســتگی اروپایی را جــذب کند.با این همه توافق هســتهای ســال 201۵ راه را برای ســرمایهگذاری خارجی به طور کامل هموار نکرده است. شــرکتهای آمریکایی حرکت چندانی در این زمینه نداشتند، زیرا بسیاری از تحریمهای یک جانبه آمریکا به قوت خود باقیماندهاند و برجام تنها مجازات بــرای ســرمایهگذاران غیرآمریکایی که با ایران همکاری میکنند را لغو کرده اســت. اما بانکهای بزرگ جهانــی که در آمریکا فعالیت دارند محتاط مانده و برای همکاری در ایران تمایلی نشــان نمیدهند. مارتین رابینسون، مشاور شــرکت کنترل ریسک با اشــاره به 1۵.1 میلیارد دالر جریمه که از ســوی رگوالتورهای آمریکایی در فاصله

ســال 2010 تا 201۵ علیه گروههای مالی شامل اچ اس بی ســی و استاندارد چارترد صادر شد، اظهار کرد: همچنان نگرانیهایی در جامعه مالی برای همکاری با ایران وجود دارد.آزیموت اعالم کرد این شرکت و شرکت مفید تضمین کردهاند که این شراکت مطابق با مقررات تحریمهای اقتصادی خواهد بود. انتخاب مفید بخشی از گروه خصوصی مفید ایران اســت که یک شرکت هلدینگ با 89 میلیون دالر دارایی است.آزیموت از طریق «ای زد اینترنشنال هلدینگ» که واحد این شــرکت در لوکزامبورگ است، سهام مفید را خریداری خواهد کــرد. آزیموت و مفید همچنین قصــد دارند یک صنــدوق برای ســرمایه گذاران خارجی به منظور سرمایه گــذاری در ایران در لوکزامبرگ تشــکیل دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.