بهانه های پشت قانون کاتسا چیستند؟

Sobh Eqtesad - - News - والسالم

بســیاری از تحلیلگران در ارزیابی های منتجه از اجرای قانون کاتسا که بعد از دوره سه ماهه در راستی آزمایی برجام عملیاتی میشود ، معتقدند، مطابق با قانون مصوب مزبور، مســئوالن سپاه پاسداران و مرتبطین آنها نیز متهم به حمایت از تروریسم می شوند و در لیست تحریم قرار خواهند گرفت. رئیسجمهور آمریکا بعد از 90 روز که از تصویب آن می گذرد ملزم خواهد شد تحریمهایی را علیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی و اشخاصی که در زمره مقامات یا پرسنل یا وابستگان به سپاه بوده باشند اعمال نماید. بعد از تصویب این قانون در مجلس نمایندگان امریکا سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه که رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام نیز بوده است، نخستین کسی بود که به مصوبه نمایندگان در مجلس آمریکا موسوم به «تحریمهای مادر» واکنش نشــان داد و این گونه اعالم نمود که «اقدامی که کنگره آمریکا در حال انجام دادن آن است و قانون جدیدی که علیه ایران، روسیه و کره شمالی در حال تصویب است یک اقدام خصمانه کامال روشن و بیین علیه جمهوری اسالمی ایران است و لذا با واکنش قطعیجمهوری اسالمی ایران مواجه خواهد شد». روحانــی نیز پس از عباس عراقچی در جلســه هیات دولت اعالم کرد، نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران اعم از ارتش، سپاه، بســیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی مورد حمایت ملت بزرگ ایران هستند، لذا «اینها قدرتی هستند که قرآن در باره آنها میگوید «تُرِهبوَن بِه َعُدَّو اهللِ َو َعُدَّوُکم» و در برابر دشمنان این ملت، نیروهایی بازدارنده هستند».ســردار عزیز جعفری هم اعالم نموده که چنانچه آمریکا سپاه پاسداران را همتراز گروه های تروریستی قلمداد نماید ما هم آمریکا را تالی تلو داعش قلمداد نموده و با این استنتاج که هر منافعی از آنها را منافع داعش تلقی خواهیم نمود.با این اظهارات که از جانب فرمانده کل ســپاه پاسداران مطرح میشــود طبعا باید ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس محل هدف گذاری ســپاه واقع گردیده و امنیت یبرای خود قائل نبوده باشــند.اخیرا نماینده تند روی آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا باب کورگر هشدار داده بود که ترامپ این کشور را به سمت جنگ جهانی سوم پیش میبرد. حال و با این جمع بندی به نظر میرسد شرایط آتی در مسیر مخاطره آمیزی در حرکت بوده و همه دســت اندرکاران در سیاست خارجی ضمن حفظ هوشیاری در کالم مواظب بلوف های طراحی شده امریکا که تجربه چهل ساله نظام اسالمی با قدر و قیمت آنها از همه آشناتر است بوده باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.