اولویت عمرانی شهرداری، تکمیل سه پروژه زیرساختی تبریز 8۱۰2

Sobh Eqtesad - - News -

تبریز – ماهان فالح: شهردار منتخب تبریز بر ضرورت تکمیل سه پروژه زیرساختی شهر تاکید و خاطرنشــان کــرد: مطابق تاکیدات اعضای شــورا، سعی خواهد شــد سه پروژه «میــدان آذربایجان»، «مقبرهالشــعرا» و «مرکــز همایشهای بینالمللی» که تاثیر مســتقیم در مباحث ترافیکی، فرهنگی و گردشگری «تبریز »2018 دارند، با شتاب و تمرکز بیشتر، اجرا و تکمیل شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ایرج شهینباهر در حاشیه بازدید غیررسمی از پروژه عظیم میدان آذربایجان، اظهار داشــت: در آستانه فصل سرما، باید تمام امکانات و منابع خود را صرف مدیریت مطلوب زمان کرده و سه پروژه میدان آذربایجان، مقبرهالشعرا و مرکز همایشهای بینالمللی را با شتاب بیشتر به نقطه مطلوب هدایت کنیم؛ بدیهی اســت که تا تکمیل این سه طرح، پروژه کالن دیگری در شهر آغاز نخواهد شد. وی با اشاره به اولین بازدید غیررسمی خود از پروژههای عمرانی شهرداری تبریز، گفت: خوشبختانه با تالش عوامل اجرایی، پروژه میدان آذربایجان پیشرفتهای مهمی داشتهاســت؛ این تالشها باید در کمترین زمان، کارکرد ترافیکی پروژه را با اولویت مســیر «آذربایجان به پاسداران» محقق کند. شهردار منتخب تبریز به وسعت و حجم عملیات عمرانی میدان آذربایجان، اشــاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی باید معطوف اولویت ترافیکی طرح شود؛ طرحهای جنبی، زیباســازی و نورپردازی پروژه در اولویت دوم مد نظر خواهد بود. وی با بیان اینکه مهمترین انتظار شهروندان از این پروژه، مربوط به نقش ترافیکی میدان است، تاکید کرد: به محض فراهم شدن امکان تردد، پروژه باید بدون فوت وقت و بدون تشریفات بیمورد، در خدمــت بهرهبرداری عمومی قــرار بگیرد؛ پس از تکمیل کل پروژه، میتوان طی مراسمی، بهرهبرداری کامل پروژه را اعالم کرد. شهینباهر همچنین به دو پروژه اولویتدار دیگر شهرداری اشاره و تصریح کرد: مقبرهالشــعرا، به عنوان پروژه هویتی شهر و مرکز همایشهای بینالمللی به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای میزبانیهای ملی و بینالمللی شــهر، مطرح اســت؛ هر دو پروژه از نظــر فرهنگــی و اجتماعی، نقش تعیینکننــده در محتوای برنامههای گردشگری دارند و از این رو، باید با جدیت و پشتیبانی قویتری استمرار داشته باشند. الزم به ذکر است شهردار منتخب تبریــز در بازدید خود بــا مدیران فنی و اجرایی پــروژه میدان آذربایجان دیدار کرده و ضمن بررسی پیشرفت پروژه، در جریان موانع و مشکالت طرح قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.