نوسازی ۰53۱ محله بافت فرسوده شهری نیازمند ۰۰۱ هزار میلیارد تومان اعتبار

Sobh Eqtesad - - News -

سرپرست شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران گفت: نوســازی و بهســازی یک هزار و 0۵۳ محله در بافت های فرسوده شهری نیازمند 001هزار میلیارد تومان اعتبار است. به گزارش ایرنا، هوشنگ عشایری روز چهارشنبه در حاشیه هفدهمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران در گفت گو با خبرنگاران افزود: در طول برنامه ششــم و هفتم توســعه باید دو هزار و 00۷ محله در بافت های فرســوده شــهری نوسازی شــوند که در برنامه ششم توسعه تا سال 1400 نوســازی یک هزار و 0۵۳ محله در دســتور کار ما قرار می گیرد.وی با بیان این طبق برنامه ریزی باید سالیانه نوسازی و بهسازی یک محله در بافت های فرسوده شهری آغاز شود، گفت: قرار است بدون اتکا به منابع دولتی نوسازی و بهسازی این محله ها در بافت های فرسوده انجام شود. سرپرست شــرکت عمران و بهسازی شــهری ایران افزود: نوسازی و بهسازی یک محله در بافت های فرسوده شهری بین 10 تا 12 سال طول می کشد و قرار نیست اعتبارات آن را دولــت ملی و حتی دولت محلی تامین کند بلکه این یک جریان سختافزاری و نرمافزاری است که توسط ساکنان و مردم محالت با کمک دولت ملی و محلی با استفاده از منابع مالی تسهیل گران ( انبوه سازان و خیرین) انجام خواهد شد تا سطح زندگی ساکنان این محالت به متوسط سطح زندگی همان شهر ارتقا پیدا کند.عشایری اظهارداشت: در این طرح اگر در شهر تهران میانگین سرانه فضای سبز، پارک محلی و به طور کلی خدمات عمومی شهر سرانه A داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.