رایزنی برای تامین اعتبار «شیرمدارس»

Sobh Eqtesad - - News -

طرح ملی «توزیع شــیر در مــدارس» که از ســال 9۷ کلید خورد، طی دو سه سال اخیر به علت مضیقههای اعتباری و بدهی به شرکتهای تولیدکننده شیر با مشکالتی روبرو شــد لذا وزارت آموزش و پرورش در سال گذشته نتوانست به تعهد خود در قبال توزیع 0۷ نوبت شیر در مدارس عمل کند. سید محمد بطحائی در گفتوگو با ایسنا، گفت: توزیع شیر به استانها تفویض اختیار شده و به روال سالهای گذشته است اما در خصوص اعتبارات باید گفت که در بیشــتر مواقع منابع الزم برای شیر مدارس از محل سازمان هدفمندی یارانهها تامین میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.