۰۰۱ موکب پروانه دار اصناف در اربعین

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اتاق اصناف ایران سال گذشته برای رعایت حال زائران در مسیر حرکت به ســمت کربال بیــش از 100 موکب پروانه دار در مسیر نجف تا کربال مستقر کرده بود که امسال تعداد این موکب ها بیشتر خواهد بود. علی فاضلی در جلسه هماهنگی برگزاری ستاد اربعین که با حضور امامی معاون اقتصادی استانداری و روسای اتحادیه های صنفی تهران برگزار شد، گفت: سال گذشته کمک های اصناف به برگزاری ستاد اربعین همه را متحیر کرد و امسال نیز با هماهنگی های صورت گرفته و ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی اصناف تهران و همچنین سراسر کشور ما را در برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم بزرگداشت اربعین همراهی خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.