کرباسیان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه شد

Sobh Eqtesad - - News -

بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزیر اقتصاد به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه انتخاب شــد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا؛ با مصوبه هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دســتگاه مســئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اســالمی ایران با کشور روسیه تعیین شد. گفتنی اســت، پیش از این وزیر ارتباطات به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی ایران و روسیه فعالیت میکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.