نوبخت عضو کمیسیون دفاعی دولت شد

Sobh Eqtesad - - News -

بر اســاس مصوبه هیئت وزیران، رئیس ســازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو جدید کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت انتخاب شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل 8۳1 قانون اساسی کشور رئیس ســازمان برنام و بودجه را به ترکیب کمیسیون سیاسی - دفاعی دولت اضافه کرد. گفتنی اســت، وزیر کشــور، وزیر اطالعات و تعدادی از معاونان سایر وزرا از جمله اعضای اصلی کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت هستند. در حال حاضر رحمانی فضلی ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.