معاون شرکت ملی نفت: اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود

Sobh Eqtesad - - News -

معاون توسعه و مهندســی شرکت ملی نفت ایران با بیان این که قیمت نفت در پنج ســال آینــده ۰۴ تا ۰۶ دالر برای هر بشــکه خواهد بــود، افزود: باید اقتصاد خــود را با این قیمت تطبیق داده و هزینهها را کاهش دهیم. اقتصاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود.به گزارش ایســنا، غالمرضا منوچهری در دومین روز از سومین کنگره راهبردی نفت و نیرو در نشست باالدستی با بیان این که با دستور وزیر نفت مطالعه کل مخازن کشــور در دستور کار قــرار میگیرد، گفت: این اقدام و بهرهمندی از مشاوران داخلی و خارجی زمینه مناسبی برای جهش توســعه در صنعت نفت فراهم میکند. شرکت ملی نفت باید بیشتر از قبل برای ایفای نقش به عنوان کارفرما آماده شود. این در حالی اســت که مواجهه با ذینفعان در بخش نفت و گاز حرکت را ســخت کرده است.وی با تاکید بر این که برای توسعه و اخالق حرفهای زمینه فرهنگی مناســب نیاز داریم، افــزود: در حال حاضر زمینه فرهنگی صنعت نفت به طور کامل فراهم نیست و این صنعت به احیای ساختار نیاز دارد. بخش خصوصی نباید مثل بخش دولتی بروکراتیک باشــد و بایــد کارآمدی و چابکی در شــرکتهای خصوصی حفظ شود.معاون توسعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران با تاکید بر این که میدانهای مشترک مخصوصا میدانهایی که احتمال فــرار هیدروکربور در آنها وجود دارد در اولویت توســعه قرار دارند، تصریــح کرد: بعــد از آن مخــازن پیچیده با ضریــب بازیافت هــای پاییــن و میدانهای بزرگ که توســعه آنها تولید و درآمد بیشتری نصیب کشــور میکند در اولویــت قرار دارند. منوچهری ادامه داد: انتظار ما از شــرکتهای بین المللی تامین مالی و ارائهی فناوریهای نو است و در اجرای قراردادهای توسعه میدانها دستیابی به تولید تجمعی مناسب و باالبردن ضریب بازیافت بســیار حائز اهمیت است.وی با بیان این که در عین برخــورداری از ذخائر هیدروکربوری فراوان امنیت کامل در کشــور سایه انداخته، اظهار کرد: وجود زیرساختها در حوزه راه، حمل و نقل، صادرات و غیره فعالیت شرکت های اکتشــاف و تولید و شرکتهایی که در حوزه ای پی ســی فعال هستند و بهره مندی از متخصصان و کارشناسان زبده از دیگر مزیتهــای صنعت نفت ایران بــرای فعالیت سرمایه گذاران محسوب میشود.معاون توسعه و مهندسی شــرکت ملی نفت ایران ادامه داد: طبق بررسیهای انجام شده در پنج سال آینده قیمت نفــت ۰۴ تا ۰۶ دالر برای هر بشــکه خواهد بود و الزم اســت اقتصاد خود را با این قیمت تطبیق داده و هزینهها را کاهش دهیم. اقتصــاد بریز و بپاش باید در صنعت نفت تمام شود و برای حداکثرســازی سودآوری تالش بیشتری کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.