تاثیر خروج آمریکا از برجام بر صنعت نفت ایران

Sobh Eqtesad - - News -

بلومبرگ طی گزارشــی نوشــت: اگر ترامپ تصمیم به وضع تحریم های سختگیرانه تر علیه ایران بگیرد، این مسئله ممکن است مانع از سرمایه گذاری های جدیدی شود که ایران برای نوسازی صنعت نفت فرسوده خود و افزایش تولید نفت و گاز نیاز دارد.به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ، انتظار مــی رود دونالد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا در طی روزهای آینده موضع خود را در خصوص پایبندی ایران بــه توافق برجام اعالم کند.ایران هــم اکنون نیز برای جذب ســرمایه گذاری به بخش انرژی خود با دشواری مواجه است و در شــرایطی که رئیس جمهوری آمریکا تالش دارد توافق هســته ای را کــه منجر به کاهش تحریم ها علیه ســومین تولید کنندگان بزرگ نفت اوپک شده تضعیف کند، بسیاری از شــرکت های بین المللی موانع زیادی برای ورود به بخش انرژی ایــران پیش روی خود مــی بینند.تالش های ترامپ بالفاصله روند صادرات روزانه حدود 3.٢ میلیون بشــکه ای نفت خام ایران را محدود نخواهد کرد. این رقم بیش از 3 برابر مقدار نفتی است که آمریکا در طی سال گذشته به کشورهای دیگر صادر کرده است. اما برای سرمایه گذاران، ریسک ناشی از اقدامات آمریکا می تواند بازدارنده باشد. شرکت هایی نظیر توتال که در ماه جوالی به اولین شرکت غربی طرف همکاری با بخش انرژی ایران بعد از برجام تبدیل شــد، ممکن است با موانع جدیدی در کمک به ایــران برای جذب ۰۰1 میلیارد دالر سرمایه گذاری به بخش نفت و گاز خود مواجه شوند. اما سوال اینجاست که تصمیم آمریکا به خروج از برجام چگونه بر بازارهای انرژی تاثیر خواهد گذاشت.اگر ترامپ تصمیم به وضع تحریم های سختگیرانه تر علیه ایران بگیرد، این مسئله ممکن اســت مانع از ســرمایه گذاری های جدیدی شود که ایران برای نوسازی صنعت نفت فرسوده خود و افزایش تولید نفت و گاز نیاز دارد. پیشــتر، تحریم های امریکا که در ژانویه ۶1۰٢ تعلیق شد، صادرات نفت خام ایران را هدف قرار گرفته بود و مشتریان نفتی ایران تهدید شده بودند که اگر خریدهای خود از این کشور را کاهش ندهند، با جریمه های مالی مواجه خواهند شد.آمریکا این اهرم را نیز در اختیار دارد که تحریم های مشابهی را علیه شــرکت های انرژی طرف همکاری با ایران وضع نماید، زیرا بســیاری از این شــرکت ها در آمریکا فعالیت تجاری دارند و از دالر برای خرید تجهیزات و پرداخت پول به پیمانکاران استفاده می کنند. به گفته ایمان ناصری، تحلیلگر موسسه اف جی ای در لندن: «تامین مالی پروژه ها و ســرمایه گذاری در ایران حتی از االن هم سخت تر خواهد شد.ناصری افزود، توانایی ترامپ در محدود کردن فروش نفت ایران احتماال چندان باال نخواهد بود. در دور قبلی تحریم ها، واشــنگتن بر تمایل مشتریان آسیایی برای خرید نفت کمتر از ایران اتکا کرده بــود، در حالی که اتحادیه اروپایی تحریم کامل خرید نفت از این کشــور را به اجرا گذاشته بودند. اگر دیگر طرف های برجام تمایلی به بر هم زدن یا مذاکره مجدد در مورد برجام نداشته باشند، احتماال دولت آمریکا به رهبری ترامپ این بار در صورت تالش برای تحریم نفت ایران منزوی خواهد شــد. اگر آمریکا صادرات و تولید نفت ایران را تحریم کند چه خواهد شــد؟آمریکا نزدیک به ۰۴ سال است که از ایران نفــت خریداری نمی کند، اما از زمــان لغو تحریم ها، میزان خرید کشــورهای آسیایی و اروپایی از ایران تقریبا دو برابر شده و به ٢.٢ تا ۴.٢ میلیون بشکه در روز رسیده است. بعد از لغو تحریم های اروپا، صادرات به کشــورهای اتحادیه اروپا به حدود نیم میلیون بشکه در روز رسیده است. صادرات نفــت ایران به چین نیز در مــاه اوت به باالترین رقم از ژوئن ۶1۰٢ تاکنون رسید.همایون فلکشاهی، تحلیلگر موسسه وود مکنزی در این باره گفت: «به نظر می رســد که اروپا تمایلی برای تحریم مجدد نفت ایران مثل ســال ٢1۰٢ ندارد.» وی افزود، اما ممکن اســت آمریکا به ویژه از طریق دارایی هایی که در آمریکا قرار دارند، تصمیم به فشــار بر خریداران نفت ایران بگیرد.هلیما کرافت، تحلیلگر موسسه آر بی سی کپیتال مارکتس گفت، تصمیم یکجانبــه دولت آمریکا برای تحریم مجدد ایران «موجب کاهش اشــتیاق شرکت های اروپایی و برخی شرکت های آسیایی برای دنبال کردن برنامه ها جهت ســرمایه گذاری در بخش باالدستی نفت ایران خواهد شد.» وی افزود، این ممکن اســت به نوبه خود «پاالیشــگاه های خارجی را ناگزیر سازد تا نفت کمتری از ایران بخرند، به ویژه اگر این پاالیشگاه ها مجددا تهدید به محروم شدن از بازارهای سرمایه آمریکا شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.