الیروبی شبکه ی فاضالب کالنشهر اهواز با مشارکت شهرداری و آبفا

Sobh Eqtesad - - News -

جلســه ی هماهنگی شــهرداری وشــرکت آب و فاضالب اهواز با حضور منصور کتانباف شــهردار اهواز و فردوس کریمی مدیرعامل شــرکت آبفای اهواز به همراه معاونیــن دو مجموعــه در خصوص معضالت فاضالب شــهر اهواز برگزار شد.منصور کتانباف در این جلســه اظهار داشت: برای نخستین بار بوده که جلســه ای با حضور همه مدیران سطح اول شرکت آبفا و شهرداری در شهرداری تشکیل گردیده که این امر نشان از عزم و انگیزه طرفین برای رفع مشکالت موجود در زمینه ی فاضالب و دفع آبهای سطحی و سایر موضوعات مرتبط مورد بررسی میباشد که بجاست در مرتبه نخست از اهتمام مدیریت شرکت آبفا و حضور معاونین ومدیران آنها تقدیر شود. وی با تاکید بر اینکه انتظارات و توقعات شهروندان در خصوص آبگرفتگی ها و گرفتگی مجاری فاضالب و سایر معضالب به حق اســت، گفت: با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد که هم شهرداری اهواز و هم شــرکت آبفا، عالوه بر وظایف ذاتی خود ، در جهت رفع مشکالت تعامل داشته و بصورت مشترک اقدام کنند. شهردار اهواز با اشاره به مسائل مطرح شــده در این جلسه اذعان داشت: اولویت نخست مطرح شده در این جلسه، شناسایی نقاط آبگیر در سطح شهر اهواز در هنگام بارندگی بود، ولی فوریت دار ترین مساله، ایمن سازی شبکه ی فاضالب، منهول ها و جوی های روباز برای جلوگیری از ســقوط و آسیب دیدگی شــهروندان و نیز ایجاد پوشش مناســب برای جلوگیری از افتادن اشــیای ریز و درشت و گرفتگی مجاری فاضالب اســت. کتانباف در تشــریح این موضوع گفت: بنا به اعالم مدیران شــرکت آب و فاضالب اهواز سالیانه بالغ بر ۰۰۰1 درب منهول آسیب دیده یا به ســرقت می رود که مقرر شــد این نقص هر چه سریعتر برطرف شود. وی به دیگر مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: مقرر شد شهرداری اهواز و شــرکت آبفا در هر منطقه ســه نقطه و جمعا ۴٢ نقطه ی آبگیر در سطح شهر شناسایی و اقدامات الزم را در راستای برطرف کردن نقاط ی آبگرفتگی این مناطق انجام دهند. ضمن آنکه مقرر شــد به منظور تفکیک آب خام از آب شــرب، تجهیزات الزم نصب شود و ایســتگاههای پمپاژ برای مقابله با آبگرفتگی ناشــی از بارندگی، سرویس شــده و آماده به کار باشند. شهردار اهواز وعده داد: با مشــارکت شهرداری و شرکت آب و فاضالب اهواز بزودی کل شــبکه ی فاضالب کالنشهر اهواز پس از مدتها الیروبی خواهد شد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از واحدهای صنعتی، تولیدی و آشپزخانه ها با رهاسازی پسماندها و چربی ها در فاضالب باعث تشدید گرفتگی خطوط می شوند، اخطاریه های الزم به این واحدها توسط شهرداری ابالغ می شود . کتانباف افزود: در این جلســه مقرر شد آسفالت نوارهای حفاری که برای اصالح شبکه فاضالب انجام شده، هر چه سریعتر ترمیم شود. ضمن آنکه رفع بوی بد ایستگاههای پمپاژ فاضالب و زیباسازی ایستگاهها از دیگر مصوبات این جلســه بود. شهردار اهواز در پایان اظهار امیدواری کرد با تعامل صورت پذیرفته میان شهرداری و شرکت آب و فاضالب اهواز مشکالت سالهای پیش در خصوص بارندگی در اهواز بمیزان قابل توجهی کاهش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.