بازگشت نفت 30 دالری در صورت تمدید نشدن توافق کاهش تولید

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس موسســه مشــورتی فکتس گلوبال انرژی هشــدار داد اگر اوپک توافق کاهش تولید نفت را تمدید نکند قیمت ها ممکن است مجددا به کانال ۰3 دالر بازگردد. به گــزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از رویترز، رئیس موسســه مشــورتی فکتس گلوبال انرژی گفــت، به رغم کاهش تولید های اوپــک، به دلیل تداوم مــازاد عرضه قیمت نفت در یک یا دو سال آینده نسبتا پایین باقی خواهد ماند، هرچند که تحریم هــای احتمالی جدید آمریــکا علیه ایران ریسکی افزایشی را متوجه بازار می کند. جف بــراون، رئیس موسســه اف جی ای گفت، هرچند توافق کاهــش تولید اوپک منجر به کاهش تدریجی شکاف بین عرضه و تقاضا نسبت به وضعیت مازاد عرضه باال در سال های ۴1۰٢ تا ۶1۰٢ شده، اما «ما دالیل بزرگــی نمی بینیم که میزان ذخایر نفتی خیلی از ارقام باالی فعلی پایین بیاید. از این رو، مــا دالیل زیادی نمی بینیم که قیمت ها در سال 81۰٢ و همچنین 91۰٢ باال یا پاییــن برود.»براون افزود، با توجه به اینکــه انتظار می رود تولیــد نفت آمریکا از 9.5 میلیون بشــکه فعلــی به باالی ۰1 میلیون بشکه در ســال آینده برسد، اوپک انتخاب چندانی جــز تمدید کاهش تولید بعد از مارس 81۰٢ نخواهد داشت.«اوپک اســتراتژی ای برای خروج از توافق ندارد. آنها باید به مدیریت کردن بازار ادامه دهند، در غیر این صــورت قیمت ها کاهش قابل توجهی خواهد داشــت... اگر اوپک تصمیم به عدم تمدید بگیرد، قیمت ها ممکن است مجددا به کانــال ۰3 دالر بازگردد.»یکی از بزرگترین ریســک هایی که متوجه عرضه نفت و قیمت ها است، احتمال وضع تحریم های جدید از سوی دولت آمریکا علیه ایران است. براون گفت: «هرچند به نظر می رسد کــه آمریکا در این زمینه تنها عمل خواهد کرد، اما ما در گذشــته دیده ایم که تحریم های آمریکا به تنهایی می تواند بسیار موثر واقع شود.»رئیس موسسه اف جی ای افزود: «تحریم های امریکا ممکن اســت موجب جــذب بســیاری از درامدهــای حاصل از تجارت نفت ایران شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.