ثبت بیش از یک میلیون و 301 هزار نفر ساعت کار بدون حادثه در منطقه هشت عملیات انتقال گاز

Sobh Eqtesad - - News -

تبریــز - ماهان فــالح: رئیس امور بهداشــت، ایمني، محیط زیست و پدافند غیرعامل منطقه 8 عملیات انتقال گاز از ثبت بیش از 1 میلیون و 1۰3 هزار و ۴81 نفر ســاعت کار بدون حادثه در طول شــش ماهه نخســت سالجاري در این منطقه خبر داد. به گــزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران، فرهــاد قدیمي با اعالم این خبــر گفت: ثبت بالغ بر یک میلیون و 1۰3 هزار نفر ســاعت کار بدون حادثه نشان از ارتقاء علمي کارکنان و اهتمام به الزامات ایمني و ارائه آموزش هاي هدفمند به منظور مقابله با سوانح و کاهش آمار مخاطرات شایع در این منطقه است. قدیمي افزود: اجرای پروژه های ایمن و بدون حادثه در طول سال جاري همگی حاکی از الطاف خداوندی واستقرار منظم سیستم مدیریت HSE دراین منطقه است که با سرلوحه قراردادن وتمرکز بر موضوعات این مهم، شرایط الزم جهت بهبودی، بهره وری و تعالی ســازمان را فراهم آورده اســت. وي به تشــریح برنامه هاي اجرا شده در بخش ایمني، در طول ســال جاري پرداخت و اظهار داشــت: بازدید و بازرسي ایمني از کلیه تجهیزات و اماکن منطقه، سیســتم هاي اعالم و اطفاي حریق، وضعیت ایمني پیمانکاران، وسایل و تجهیزات آتش نشــاني، تجهیز تاسیسات و واحدهاي منطقه به تجهیزات ایمني مورد نیاز، فرهنگسازي ایمني و برگزاري آموزش هاي ایمني از جمله موارد اجرا شــده این منطقه مي باشد. رئیس امور بهداشت، ایمني، محیط زیســت و پدافند غیرعامل منطقه 8 ثبت رکورد ساعت کار بدون حادثه را برای منطقه بســیار با ارزش دانســت و تصریح کرد: این منطقه در اجرا و اســتمرار سیســتم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست تالش مضاعفی انجام و همواره سعی بر گسترش این مهم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.