ایران قیمت نفت سبک خود در بازار آسیا را افزایش داد

Sobh Eqtesad - - News -

ایران قیمت رسمی نفت سبک خود برای بازار آسیا در ماه نوامبر را ۰3 سنت افزایش و قیمت نفت ســنگین خود را ۰1 سنت کاهش داده اســت.به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، یک منبع صنعتــی آگاه گفت، ایران قیمت رسمی نفت سبک خود برای بازار آسیا در ماه نوامبر را ۰8 ســنت باالتر از متوســط شاخص نفتی عمان/دوبی تعیین کرده که ۰3 سنت باالتر از ماه گذشته است.ایران در عین حال قیمت نفت ســنگین خود در بازار آسیا برای ماه نوامبر را ۰1 ســنت کاهش داده و به یک دالر و 9 سنت پایین تر از شاخص عمان/ دوبی رســانده است. قیمت نفت فروزان ایران در بازار آسیا نیز ۰1 سنت کاهش داشته و به ۴8 سنت پایین تر از نفت عمان/دوبی رسیده است. قیمت نفت خام سروش ایران برای ماه نوامبر نیز 5 سنت کاهش یافته و 5 دالر و ۰5

سنت پایین تر از متوسط عمان/دوبی تعیین شده است.قیمت نفت سبک ایران برای عرضه در بازار شــمال غرب اروپا در ماه نوامبر با 35 ســنت افزایش ٢ دالر و 5۶ سنت پایینتر از شاخص نفت برنت تعیین شده است. همچنین قیمت نفت سنگین ایران در بازار اروپا در ماه نوامبر با ۰۶ سنت کاهش نسبت به ماه اکتبر ۴ دالر و ۰8 سنت کمتر از شاخص نفتی برنت تعیین شده است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.