سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب

Sobh Eqtesad - - News -

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب در روزهای بیســت و چهارم تا بیســت و هفتم مهرماه با حضور 85٢ شرکت داخلی و 5۰1 شــرکت خارجی در تهران برگزار می شود. به گزارش ایرنا، «کیومرث جلیلیان» دبیر ســتاد برگزاری ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی آب و تاسیسات فاضالب افزود: نمایشگاه امسال در 9 سالن نمایشگاهی در فضایی بیش از ۰3 هزار متر مربع در محل برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شــد. جلیلیان افزود: شرکت کنندگان در این نمایشگاه از ۰٢ کشــور از جمله ایتالیا، ترکیه، آلمان، آذربایجان، مجارستان، چین، فرانسه، اســپانیا، دانمارک، کره جنوبی، هندوستان، ســوئیس، اتریش، انگلستان، سوئد، ژاپن، کانادا، بلژیک، ایسلند و جمهوری چک حضور دارند. وی با بیان اینکه از مهمانان خارجی با توجه به بازار هدف دعوت شده است، افزود: این مهمانان بیشتر از کشورهای عراق، سوریه، تاجیکستان ازبکستان، ارمنستان، آذربایجان هســتند که ضمن حضور در نمایشگاه و بازدید از توانمندیهای صنعت آب و تاسیســات فاضالب، در نشستهای رو در روی با شرکتهای داخلی حاضر می شــوند. به گفته جلیلیان، در این نمایشــگاه انواع لوله و اتصاالت پلیمری و فلزی، تصفیه و فیلتراسیون، سامانههای آب شیرینکن، لوله و اتصاالت و شیرآالت، اتوماسیون و سامانههای ابزار دقیق، سامانههای اندازه گیری، تجهیزات آزمایشگاهی و آخرین فناوریها و تولیدات و تجهیزات آب و فاضالب در معرض نمایش قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.