دیدار با شرکتهای نفتی آمریکا

Sobh Eqtesad - - News -

دبیرکل اوپک اعالم کرد این سازمان بدنبال برگزار دومین نشســت با شرکتهای نفتی مستقل آمریکایی و همچنین صندوقهای پوشش ریســک اســت. به گزارش ایسنا، محمد بارکیندو با بیان این مطلب، به رویترز گفت: هیــچ تولیدکننده نفتی نمیتواند در انزوا بمانــد. آمریکا عضو اوپک نیســت و مقررات ضدانحصارطلبــی آمریکا هر گونه اقدامات هماهنگ برای تاثیرگذاری بــر قیمتها به خصوص آنچه اوپک در دهههای گذشــته انجام داده را ممنوع کرده اســت. دبیرکل اوپک گفت: این دیدار ممکن است اواخر امسال یا اوایل سال آینده روی دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.