پروژههای 300 میلیارد دالری در هند

Sobh Eqtesad - - News -

هند خواهان جذب ســرمایهگذاران خارجی بــرای پروژههای انرژی به ارزش ۰۰3 میلیارد دالر است که برای یک دهه آینده برنامهریزی شدهاند. به گزارش ایسنا، هند حدود ۰8 درصد از نیازهای نفتی خود را وارد میکند و نارندرا مودی، نخســت وزیر این کشور میخواهد تا سال ۰٢۰٢ میزان واردات به ٧۶ درصد کاهش پیدا کند. پروژههای برنامهریزی شــده شــامل افزایش ظرفیت پاالیش این کشور، اکتشــاف بالک نفت و گاز و توسعه زیرساخت گاز شــامل حمل ال ان جی است. دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هنــد در یک کنفرانس انرژی در دهلی نو اظهار کرد: در ۰1 سال آینده هند پروژههایی به ارزش ۰۰3 میلیارد دالر عرضه خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.