حکم زنگنه برای علیرضا صادق آبادی

Sobh Eqtesad - - News -

«عباس کاظمی» مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و عضو هیئت مدیره این شرکت از سمت خود استعفا کرد. وزیر نفت با قبول استعفای کاظمی، وی را به عنوان مشاور خود برگزید و با صدور حکمی «علیرضا صــادق آبادی» را به عنوان جانشــین کاظمی در هیئت مدیره شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی منصوب کرد. در حکم بیژن زنگنه خطاب به علیرضا صادق آبادی آمده است: «با عنایت به تجربه، تدبیر و تخصص جنابعالی، به استناد مواد )1۶( و )18( اساسنامه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و مصوبه مجمع عمومی عادی بهطور فوق العاده مورخ 139۶/٧/1۶ آن شرکت، منصوب میشوید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.