معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی های برتر صنعت نفت ایران

Sobh Eqtesad - - News -

رئیــس دبیرخانــه ســومین همایش و نمایشــگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشــگاهی صنعت نفــت از معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی های برتر صنعت نفت ایران در این همایش خبر داد و گفت: رسیدن به استانداردهای جهانی در آزمایشگاه های صنعت نفت و باالبردن کیفیت محصوالت از جمله اهداف برگزاری این همایش اســت. عالقه مندان برای شرکت در سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیزات و مواد آزمایشگاهی صنعت نفت به سایت http://iranlabconf.ir مراجعــه و یا در صورت نیاز با شماره هاي 9۰٧٧۰5٢٢1٢۰ - 818٧٢3٢٢1٢۰ تماس حاصل نمایند. گفتنی است؛ سومین همایش و نمایشگاه ملی تجهیــزات و مواد آزمایشــگاهی صنعت نفت ایران با حمایــت آموزش و پژوهش ســازمان مدیریت دولتی ریاســت جمهوری در تاریخ 1 و ٢ آذرماه 139۶ در مرکز همایشهای تالش وزارت کار برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.