تقدیر شورای شهرنوبران از رییس اداره آب و فاضالب این شهر

Sobh Eqtesad - - News -

حسام الدین شهیدی رئیس شورای اسالمی شهر نوبران با اهداء لوح تقدیر از رئیس اداره آب و فاضالب شهر نوبران قدردانــي نمود. به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي رئیس شورای اسالمی شهر نوبران از تالش مجدانه سید حجت اهلل شاهرخ رییس اداره آبفا این شهر قدرداني نمود. در بخشي از این لوح تقدیر آمده : با عنایت به فعالیت های صادقانه جنابعالی در امر توزیع آب شرب سالم و بهداشتی و ارائه خدمات شبانه روزی به مردم شریف شهر نوبران بر خود فرض میدانم به مصداق حدیث(من لم یشکر المخلوق،لم یشکر الخالق) از زحمات و مساعی جنابعالی تقدیر و تشکر نموده برای شما توفیق مسئلت دارم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.