الریجانی در نشستی با مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی تاکید کرد: تکمیل ناوگان ریلی با سرمایه گذاری های خارجی

Sobh Eqtesad - - News -

رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: برای تكمیل ناوگان ریلی کشــور باید به ســمت ســرمایه گذاری هــای خارجی حرکت کرد.به گــزارش خانه ملت، علی الریجانی در نشستی با سعید محمدزاده مدیرعامل و مسئوالن شــرکت راه آهن جمهــوری اســالمی ایران، بــه تقویت مســیرهای پر رفت و آمد ریلی از حیث مسافران اشاره کرد و گفت: الزم است در مسیرهای اصلی همچون تهران-مشهد و اصفهان- شیراز مسافر بیشتری از طریق ریل جابجا شود که نیازمند تقویت ناوگان اســت.وی در ادامه اظهار داشــت: باید به سمت ســرمایه گذاری های خارجی حرکت کــرد و تمرکز روی منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تقریبا ســودی ندارد چرا که این منابع صرف هزینه های جاری می شود. رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر اینكه باید به کارخانجات تسهیالت داد تا حمل و نقل خود را از طریق ریل صورت دهند، خاطرنشان کرد: کارخانجات باید برای ارتباط با راه آهن انگیزه مند شــوند که طرح های قانونی در این خصوص قطعا با بار مالی مواجه می شود لذا دولت باید اقدام به ارائه الیحه کند.سعید محمدزاده مدیرعامل شــرکت راه آهــن جمهوری اســالمی ایران در ابتدای این جلســه به ارائه گزارشی از عملكرد شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران پرداخت و با بیان اینكه شرکت راه آهن از ابتدای سال 92 تعرفه خود را افزایش نداده اســت، گفت: ما حتی یک ریال هم حق دسترســی از مســافر و یا کانتینر نمی گیریم و از سال 93 تا کنون درآمد ثابتی داریم که بخشی از درآمد از محل هدفمندی یارانه ها یعنی 200 میلیــارد تومان در ســال 95 و 20 میلیارد تومان از ابتدای امسال بود و البته بخشی نیز معادل 180 میلیارد تومان باید از طریق تهاتر انجام می شــد که مجلس موافقت نكرد.وی با بیان اینكه سهم قطار از حمل و نقــل عمومی صرفا 10 درصد است، عنوان کرد: در سال 95 حدود 23 میلیون نفر مسافر جابجایی مسافر داشتیم که با ســرعت حداقلی 140 کیلومتر در ســاعت بوده است.محمدزاده به برخی از دستاوردهای این شرکت اشاره و تصریح کرد: کاهش زمان مســافرت میان تهران و مشــهد از 12 به 10 ســاعت، افزایش ظرفیت از 55 قطار در روز به 200 قطار و راه اندازی قطارهای 5 ستاره و قطارهای به مقصد کربال در اربعین 95 از مهم ترین دســتآوردهای این شرکت بوده است.وی با اشــاره به نرخ هزار تومانی مسیر ریلی تهران- هشتگرد، گفت: این قیمت برای جذب مســافر است و در حالی که روزانه حدود یک میلیون و 200 هزار مسافر وارد تهران شــده و به همین میزان نیز خارج می شود، البته برنامه داریم تا پایان برنامه ششم حدود 50 میلیون مسافر حومه ای را منتقل کنیم.مدیرعامل راه آهن با تأکید بر اینكه باید با سیاست هایی که دولت در نظر دارد به انتقــال 195 میلیون تن بار در سال برسیم، اظهار داشت: متأسفانه در ایران مترو با راه آهن هیچ ارتباطی ندارد در حالی که در همه جای دنیا این اتفاق رخ داده لذا قصــد داریم در نقاطی مترو را بــا راه آهن مرتبط کنیم که میدان راه آهن تهران یكی از این مقاصد بوده و در آینده این اتفاق در مشهد، اهواز، اصفهان و شیراز نیز خواهد بود. وی بر ضرورت انتقــال بارهای دولتی از طریق خطوط ریلی کشور تاکید و عنوان کرد: مطلوب این است که حداقل دولت مكلف شــود تا بارهای دولتی را به روی ریل بیــاورد اما برخی مخالفت ها در این زمینه صــورت می گیرد لذا حمل و نقل ترکیبی باید مورد حمایت قرار گیرد چرا که هرچه بار روی ریل بیاید کشتار جاده ای نیز کاهش خواهــد یافت.معاون وزیر راه و شهرســازی به مقایسه سهم برخی کشــورها از حمل و نقل ریلی حومه ای پرداخــت و اظهار کرد: حمل و نقل ریلی آلمان 58 درصــد، انگلیس 53 درصد و ایران تنها 2 درصد سهم انتقال حومه ای را دارد که این میزان باید افزایش یابد. محمــدزاده همچنین ایــران را به لحاظ کریدورهای بیــن المللی دارای موقعیت ممتازی دانســت.مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اســالمی در پایان با بیان اینكه ترانزیت تا کنــون نیم میلیون تن بوده که بــه 1.5 میلیون تن باید افزایش یابد، خاطرنشــان کرد: کریــدور ایران با ترکیه با رشد مواجه بوده و حمل بار در 6 ماه گذشته 46 درصد افزایش یافته است لذا باید در بودجه 97 به سیاســت های بنــد 24 و 25 حــوزه حمل و نقل توجه ویژه شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.