سالیانه 150 تا 200 میلیون یورو در فرودگاه های کشور سرمایه گذاری می شود

Sobh Eqtesad - - News -

مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران گفت: شــرکت فرودگاههــا و ناوبری هوایی ایران سالیانه بین 150 تا 200 میلیون یورو از منابع داخلی برای توسعه و بهسازی فرودگاه ها سرمایهگذاری میکند.به گزارش روابط عمومی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران رحمت اهلل مه آبادی در نشست با هیات آلمانی فــرودگاه مونیخ افزود: ایران قصد دارد به یــک هاب منطقهای در عرصه فرودگاهی و ناوبری هوایی تبدیل شود و در این زمینه در حال ایجاد بســترهای تسهیل ارتباطات و رفع موانع موجود هســتیم.وی با اشاره به ظرفیتهای ســرمایه گذاری در صنعت حمل و نقــل هوایی ایران بیان کرد: در فرودگاه مهرآبــاد که اصلیترین فرودگاه کشور است سه سال به صوت مستمر شاهد رشد دو رقمی پروازها بوده ایم و در این مدت این رشــد به حدود 50 درصد رسیده است .وی ادامه داد: اما به دلیل افزایش پروازها در این فرودگاه و سایر فرودگاههای بینالمللی، با کمبود ظرفیت روبه رو شدهایم و این باعث شــده است برای رفع ســریع این گلوگاهها، ســرمایه گذاری خارجی در فــرودگاه های مورد توجه قــرار گیرد.مه آبادی گفت: برای مثال در شیراز در حال احداث یک ترمینال جدید هستیم و طرحهای مختلفی را نیز در فرودگاههای دیگر در حــال اجرا داریم.وی با اشــاره به اینكه راهبرد شرکت فرودگاهها انتخاب ســرمایه گذار و پیمانــكار از طریق شــرکت در فراخوان عمومی است، افزود: ما سعی کردیم برای ســرمایهگذاری جذابیت الزم را ایجــاد کنیم، بنابرایــن پروژهها را به صورت BLT ( سرمایه گذاری ، ساخت و بهره برداری) طراحــی کردهایم و در عین حال از طرحهایBOT ( طراحی ، ساخت و واگذاری) نیز اســتقبال میکنیم.مدیرعامل شــرکت فرودگاهها نوســازی و تكمیل ســامانههای ناوبری هوایی ایران را در دوره پنج ساله مهم ارزیابی کرد و گفــت: ایجاد تحولی تاریخی در شبكه مســیرهای هوایی ایران، افزایش دو برابری رشد پروازهای عبوری، آزادسازی

قیمتها و سیاســتهای دیگر دولت و رشد ترافیک پروازهای بینالمللی و محلی، همگی باعث شدهاند تا نوسازی و تكمیل سامانههای هوایی را در برنامههــای کوتاه و میان مدت شــرکت قرار دهیم.در این نشست قائم مقام فرودگاه مونیخ نیز گفــت: در روزهای اخیر گفتگوهای خیلی خوبی داشــتیم و در مورد ایدههــا و پروژههای احتمالی مختلفی بحث کردیم و قول میدهیم که به سرعت خواسته شما و شــرایط را بررسی کنیم تا در نتیجه بگوییم که در کجا و از چه طریقی میتوانیم کمک و از فعالیتهای شــما حمایت کنیم. رالف گافال ادامــه داد: میتوانیم یک طرح جامــع برای کل فرودگاههــای ایران تدوین کنیم که این طرح راهانــدازی فرودگاههای کــم هزینه و اقتصادی ســازی فرودگاهها را نیز شامل میشود.وی افزود: حتی میتوانیم در چهارچوب این طرح جامع مشخص کنیم که در کجاها شرکتهای خارجی میتوانند مشارکت و ســرمایهگذاری کنند.وی با ابراز خوشبینی از روند این همكاری گفت: تصور میکنم در بازگشت از ایران با خود 20 پروژه امكانپذیــر را خواهیم برد و قــدم به قدم پیشنهادهای جدیدی را ارائه خواهیم کرد.به گزارش ایرنا ، هم اکنون بیش از 54 فرودگاه کشور زیر نظر شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اداره می شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.