نشست خبری مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی

Sobh Eqtesad - - News -

مدیر کل اســتاندارد آذربایجان غربی در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون تشریح عملكرد 12 ماهه (مهرماه ســال 95 تا مهرماه )96 و روز جهانی اســتاندارد، که در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد، با اشــاره به اینكه یک هزارو 83 فرآورده مشــمول استاندارد اجیاری در ســطح استان وجود دارد، اظهار داشــت: در 12 ماهه اخیر، تعداد 168 پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد اجباری صادر، 15 پروانه تمدید، 48 پروانه تعلیق و 21 پروانه نیز ابطال شــده اســت.به گزارش صبح اقتصاد وی ادامه داد: تمامی فرآورده های مشــمول استاندارد اجباری تحت نظارت و کنترل اداره کل هستند. این مســئول با بیان اینكــه 6 هزارو 277 مورد بازرســی فنی از واحدهای تولیدی انجام گرفته است، تصریح کرد: در طی این بازرسی ها، 11هزارو 420 مــورد نمونه برداری از واحدهــای تولیدی در خطوط تولید و بازار عرضه و همچنین 3 هزارو 687 نمونه مورد آزمون در آزمایشــگاه های اداره کل و آزمایشگاه های همكارصورت گرفته است. وی افزود:کنترل فــرآورده های بازار بار مالی زیادی به همراه دارد و کاالهای مورد عرضه در بازار پس از خریداری توســط اداره کل، در صورت مشاهده موارد غیر اســتاندارد، از چرخه فروش و توزیع خارج می شود. این مقام مسئول با اشــاره به گواهینامه های صادراتی و وارداتی خاطرنشان کرد: این اداره کل با انجام آزمون و نمونه برداری های مســتمر اجازه ورود به کاالها را داده و در طول 12 ماهه اخیر، 15 هزارو 681 مورد گواهی نامه وارداتی و هزارو 113 گواهی نامه صادراتی صادر نموده اســت.وی ادامه داد: انواع آبمیوه، کنسانتره ، لبنیات، لنت ترمز، سیم کابل برقی، قندو شكر از جمله کاالهای صادراتی به کشورهای آسیای میانه، اکراین، روسیه، آلمان، ترکیه و عراق هستند. جالیر از آزمون 109 نمونه مصنوعات گرانبها خبر داد و گفت: یكی از مقوله های چالش برانگیز ،بحث کنترل مصنوعات گرانبها اســت چرا که گاهی اوقات فروشندگان متخلف با تغییر عیار مصنوعات در قیمت کاال تاثیرگذاشــته و در این میــان مصرف کنندگان این کاال متضرر می شــوند .مدیر کل استاندارد استان با بیان اینكه در 12 ماهه اخیــر، 9 هزارو 847 مورد آزمون بر روی نازلهای عرضه ســوخت مایع، بنزین و گازوئیل انجام گرفته اســت، ادامه داد:تعداد 316 مورد باسكول سنگین و 5 هزارو 987 وسائل ســنجش و اوزان مورد استفاده در دادو ســتد عمومی، مورد آزمون قرار گرفته است. وی افزود: 314 گواهینامه کیفیت و ایمنی آسانسور در این مدت صادر شده است. این مسئول به وجود 58 آزمایشــگاه همكارتایید صالحیت شده در استان اشاره کرد و گفت: تاکنون، 8 پروانه تایید صالحیت شــده آزمایشگاه همكار صادر و 71پروانه نیز تمدید شــده است. وی ادامه داد: در این مدت، 670 مورد تذکر و اخطار و 14 مورد اعالم جرم انجام شده است. جالیر با بیان اینكه در سطح استان 110 جایگاه سی ان جی داریم، اذعان کرد: جایگاه های سی ان جی از نظر ایمنی خطر آفرین بوده و می بایست استاتدارد سازی شوند بنابراین تا کنون تاییدیه 95 جایگاه مورد بازرسی،از سوی این اداره کل صادر شده و شهروندان می توانند با اطمینان خاطر از نازل ها بهره برداری کنند. مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی بازدید از واحدهای تولیدی، افتتاح 3 آزمایشگاه همكار استاندارد، سخنرانی در نماز جمعه و مالقات با امام جمعه، برگزاری مسابقات در مدارس از عمده برنامه های ویژه هفنه استاندارد برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.