تغییرات تعرفهای موبایل برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان

Sobh Eqtesad - - News -

رییــس کل گمرک ایــران گفت: برای حمایــت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریــم تا در ماخذ مالیات ارزش افــزوده و مالیات 4 درصد الحســاب تغییراتی اعمال شــود.به گزارش تسنیم، رییس کل گمرک ایران در پاســخ به پرســش خبرنگار تسنیم در خصوص تعرفه موثر 18 درصدی واردات موبایل با احتساب حقوق گمرکی مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب گفت برای حمایــت از حقوق مصرف کننده و جلوگیری از افزایش قیمت موبایل در نظر داریم تا در ماخذ مالیات ارزش افزوده و مالیات 4 درصد الحساب تغییراتی اعمال شود.فرود عسگری از تسهیالتی برای ورود قانونی گوشی موبایل خبر داد و گفت: واردکنندگانی که برندشــان ثبت شــده و ثبت سفارش میکنند، از مسیر ســبز گمرکی استفاده خواهند کرد و همچنین برای کمک نقدینگی به آنها برای ترخیص کاال از تسهیالت بانكی کمک خواهیم گرفت.وی از بررسی کاهش مبلغ تعرفه واردات گوشــی و کاهش مبلغ 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده روی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه برای کاهش هزینه واردات قانونی و حمایت از مصرف کننده خبر داد و گفت: این موضوع در دست بررسی است.در ادامه آذری جهرمی وزیر ارتباطات با رد این مطلب که تعرفه موثر موبایل 18 درصد است، گفت: 9 درصد مالیات ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی الحساب از حقوق ورودی 5 درصدی موبایل جداست و در عمل همین 5 درصد اخذ میشود. وی در پاسخ به این سوال خبرنگار تسنیم مبنی براینكه مالیات ارزش افزوده و مالیات علی الحساب نیز در گمرک و از وارد کننده وصول میشود ، گفت: مالیات ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی و در مرحله توزیع وصول میشود. جهرمی ادامه داد، یكی از مباحث جدی در کمیته رجیســتری حمایت از حقوق مصرفکننده و جلوگیری از افزایش قیمت بوده است که در این باره توجه الزم انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.