دولت با درخواست شریعتمداری موافقت کرد

Sobh Eqtesad - - News -

هیأت دولت درخواست شــریتعمداری در خصوص لغو مصوبه الزام خودروســازان داخلی به اسقاط خودرو را تصویب کرد. به گزارش تسنیم، همزمان با تصویب رفع محدودیت شمارهگذاری خودروهای با مصرف ســوخت بیش از 8.5 لیتر که خبر آن را شــریعتمداری وزیر صنعت اعالم کرده است، یک منبع آگاه از تصویب درخواست وزیر صنعت مبنی بر اصالح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اسقاط خودرو برای تولید خودروسازان داخلی از سوی هیأت دولت خبر داده است. هیأت دولت درحالی الزام خودروسازان به اســقاط خودرو را لغو کرده که سازمان محیط زیست و اســتاندارد مخالف این موضوع بودند. به نظر میرسد وزیــر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودروها خواهان حذف مصوبه اســقاط خودرو شده است. وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 30 مرداد ماه امســال در اولین نامه خود بــه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواســتار اصالح مصوبه دولت و لغو مصوبه الزام به اســقاط خودرو توسط خودروســازان داخلی شده بود.شــریعتمداری در نامه خود به معاون اول تأکید کرده بود «متأســفانه علیرغم مذاکرات وزیر ســابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل بهدلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمامشده برای مشــتریان (در کنار قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یادشده این بند اضافه گردیده لذا خواهشــمند است دســتور فرمایید مصوبه مذکور اصــالح و خودروهای تولید داخل از شــمولیت این بند حذف شود»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.